Erstatning for ærekrenkelse

Erstatning for ærekrenkelse skal kompensere for tap eller skade en har blitt påført ved ærekrenkende ytringer. Det kan dekke både økonomiske og ikke-økonomiske forhold (oppreisning). En person som er utsatt for ærekrenkelse kan med andre ord gå til sak og kreve erstatning og oppreisning.

Informasjon og råd om erstatning for ærekrenkelse. De mest stilte spørsmålene rundt erstatning for ærekrenkelser.

Kan jeg få erstatning for ærekrenkelse for skader som har oppstått?

Ja, du kan fremme krav om erstatning og få dekket både ditt faktiske tap, samt oppreisning for ikke-økonomiske tap. Du vil også som hovedregel få dekket dine sakskostnader av motparten.

Hvordan fastsettes beløpet for erstatning for ærekrenkelse?

Erstatning tallfestes oftest basert på tapte inntekter i en periode (nettoinntekter, hvor besparelser trekkes fra), altså forskjellen mellom den inntekt man ville ha hatt hvis ikke ærekrenkelsen hadde skjedd og den man faktisk har hatt etter at ærekrenkelsen fikk virkninger.

Tallfesting av ekstrautgifter skjer oftest på grunnlag av regninger, kvitteringer mv. for utgifter av en art og/eller i et omfang som man ellers ikke ville ha hatt hvis æreskrenkelsen ikke hadde skjedd.

Erstatning for ærekrenkelse for det ikke-økonomiske tap – oppreisning – gis skjønnsmessig, alt etter hvor alvorlig den falske anklagen var (reparasjon) og hvor mye som skal til for at ærekrenkeren vil avholde seg fra å fremsette flere falske anklager (prevensjon eller avskrekkende effekt).

Kan jeg kreve erstatning for ærekrenkelse hvis jeg har blitt utsatt for falsk anklage?

Falske anklager er usanne utsagn, påstander om faktiske saksforhold, hvis innhold innebærer krenkelse av en persons æresfølelse eller en fysisk eller juridisk persons omdømme.

Til forskjell fra tidligere, da ærekrenkelser var straffbare, er erstatning nå eneste sanksjon mot ærekrenkelser. Loven pålegger ærekrenkeren å betale erstatning til den som er fornærmet.

Erstatning for ærekrenkelse kan være å betale økonomisk tap som den fornærmede er blitt påført p. g. a. æreskrenkelsen. Økonomisk tap oppstår først og fremst ved tap av omdømme, den fornærmede kan miste jobben pga. falske anklager eller en bedrift kan miste omsetning og inntekter. Økonomisk tap kan også være å bli påført utgifter man ellers ikke ville ha hatt.

Kan jeg få en unnskyldning for en ærekrenkelse?

Man kan kreve av ærekrenkeren at vedkommende ber om unnskyldning for den falske anklagen, men domstolen kan ikke pålegge ærekrenkeren å be om unnskyldning overfor skadelidte. Domstolen kan bare gi erstatning for ærekrenkelse. På den annen side kan ærekrenkerens erstatningsansvar brukes som «brekkstang» for å få en unnskyldning, oftest slik at den fornærmede sier at han vil avstå fra erstatningskrav eller redusere sitt erstatningskrav hvis han får en unnskyldning. Det kan evt. knyttes vilkår til hvordan unnskyldningen skal gis, f. eks. i form av en betalt annonse i en avis.

For å gi tyngde til et krav om unnskyldning kan det være hensiktsmessig å be advokaten sende et prosessvarsel til ærekrenkeren med krav om erstatning for ærekrenkelse. Ærekrenkeren vil da som oftest søke råd hos egen advokat, og det er da utsikt til å få et raskt svar og enighet om en unnskyldning. Det vil kunne begrense skaden som ærekrenkelsen medfører.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell informasjon om erstatning for ærekrenkelse og bør ikke vurderes som råd for en enkelt sak. På grunn av den komplekse karakteren av hver enkelt sak råd bør søkes fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS for hvert enkelt tilfelle.

Ukeblad dømt til halv million. Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Ukeblad dømt til halv million.

Redaktør i Cosmopolitan og journalist er dømt til å betale en halv million kroner i oppreisning etter ærekrenkelser mot en ung mann. Bladet skrev at han flere ganger hadde brukt vold mot sin daværende kjæreste. Til sammen ble han tilkjent 1,8 millioner kroner i oppreisningserstatning og sakskostnader. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Erstatningssak mot advokat 5. Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Erstatningssak mot advokat 5.

Saken gjelder krav om økonomisk oppreisning som følge av ærekrenkende uttalelser. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Kirurg vant mot TV2 - nå saksøkes flere.

Hjernekirurg Per Kristian Eide saksøkte TV 2 for ærekrenkelser, og TV 2 ble dømt til å betale 825.000 kroner i erstatning for omtalen av et forskingsprosjekt. Mediehuset måtte også betale 3,5 millioner kroner i saksomkostninger. Nå saksøker Eide andre mediehus som omtalte saken. Dersom du er utsatt for ærekrenkelse kan du gå til sak og kreve erstatning og oppreisning.