Siktet for økonomisk kriminalitet

Siktet for økonomisk kriminalitet

Dersom du blir siktet for økonomisk kriminalitet er det viktig at du skaffer deg advokat så fort som mulig. Råd fra en advokat kan være avgjørende i en slik situasjon. Nedenfor går vi gjennom det du bør gjøre dersom du blir siktet for økonomisk kriminalitet. Disse rådene kan være til hjelp for både privatpersoner og bedrifter.

Hvilke typer økonomisk kriminalitet blir etterforsket av Økokrim?

Økokrim er spissorganet i politiet for bekjempelse av økonomisk kriminalitet. Organet jobber med de mest omfattende sakene hvor man kan bli siktet for økonomisk kriminalitet. Blant annet jobbes det innenfor:

• Arbeidslivskriminalitet
• Svindel og bedrageri
• Hvitvasking
• Konkurskriminalitet
• Korrupsjon
• Regnskapskriminalitet
• Skattekriminalitet
• Verdipapirkriminalitet

Det er med andre ord mange forhold som kan tilsi at man blir siktet for økonomisk kriminalitet, og man bør skaffe seg advokat i et slikt tilfelle.

Hva bør du gjøre hvis du blir anklaget for økonomisk kriminalitet? Råd for enkeltpersoner og bedrifter

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er blitt feilaktig siktet for økonomisk kriminalitet?

Enhver form for anklage kan komme svært overraskende, noe som da kan lett føre til at man ikke tenker nøye gjennom hva man foretar seg videre. Det er fort gjort å foreta seg feil i en slik situasjon, og kan i verste fall være personlig og økonomisk ødeleggende.

Hvis du er under etterforskning og potensielt kan bli siktet for økonomisk kriminalitet kan det ofte være fordelaktig å samarbeide med myndighetene. I så fall bør du svare ærlig og gjennomtenkt på spørsmål myndighetene måtte ha, så langt det lar seg gjøre. Det vil i noen tilfeller kunne svekke mistanken mot deg at du samarbeider. På den andre siden vil det etter forholdene kunne styrke mistanken mot deg at du ikke samarbeider.

Du har likevel ingen plikt til å forklare deg for politiet hvis du er siktet for økonomisk kriminalitet, og alle uttalelser og bevis du kommer med kan bli brukt mot deg videre i etterforskningen og i en eventuell rettssak senere. Hvis politiet ønsker å ransake boligen din må det foreligge en beslutning fra retten, eller i visse tilfeller fra politiet selv. Det må i begge tilfeller være skjellig grunn til at du er mistenkt for en forbrytelse, for at de skal kunne foreta ransakelse. Her som ellers i prosessen har du rett til å la deg bistå av advokat.

For å forsikre deg mot at det du gir fra deg av informasjon uforutsett blir brukt mot deg, er det tryggeste å kontakte en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet så fort som mulig. De kan hjelpe deg med å svare på mer kompliserte og usikre spørsmål uten at mistanken mot deg blir styrket. Å være siktet for økonomisk kriminalitet kan være en krevende situasjon og hjelp fra eksperter kan bidra til at saksforløpet blir mer forutsigbart of mindre stressende for den som er siktet.

Dersom du har vært siktet og saken ender med henleggelse eller frifinnelse, har du på visse vilkår rett til erstatning for økonomisk tap og andre belastninger du har blitt påført som følge av straffeforfølgningen. Også om du ikke har vært siktet kan du ha rett på erstatning for tap og skader du har lidd som følge av etterforskningen.

Saker omtalt i media som omhandler økonomisk kriminalitet:
Ny sjanse for dømt mann

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS dersom du er siktet for økonomisk kriminalitet.

Frifunnet for bedrageri

Dette er en sak om en kvinne som tok opp et forbrukslån i barnas navn. Hun overførte pengene til en mann hun hadde møtt på nettet, men det viste seg at det hele var lureri. Kvinnen ble frifunnet, fordi barna hadde samtykket til lånene. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Siktet for økonomisk kriminalitet

Økokrimsak 1. Straffeprosess, tilleggsskatt, erstatning, dobbeltforfølgning.

Dette er en sak som gjaldt krav om erstatning etter straffeforfølgning mot to personer. Det var påstått overtredelser av skatteforvaltningsloven, men det ble avvist med grunnlag i EMK. De to ble tilkjent erstatning på 150.000 kr hver. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Siktet for økonomisk kriminalitet

Økokrimsak 2. Skattesvik.

Dette er en sak om en mann som var siktet for økonomisk kriminalitet. Han hadde oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger overfor skatteetaten, og ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for overtredelse av skatteforvaltningsloven. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.