Strafferett

Strafferett

Hva er strafferett? 

Strafferett betegner det rettsområdet som omhandler samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. En straffesak er en rettsak mot én eller flere personer tiltalt for å ha begått én eller flere straffbare handlinger. Staten ved påtalemyndigheten fungerer som anklager, og siktede forsvares av en forsvarsadvokat.

I en straffesak vil en aktor, som representerer påtalemyndigheten, legge frem bevis for at den tiltalte har begått en straffbar handling. På den andre siden vil en forsvarer ivareta klientens rettigheter, og forsøke å oppnå det gunstige resultatet for ham eller henne. 

En straffesak har i utgangspunktet to mulige utfall. Den siktede blir enten funnet skyldig og domfelt, eller frifunnet. Dersom den siktede blir funnet skyldig risikerer han eller hun fengselsstraff, eller andre alternativer som samfunnsstraff og betinget fengsel. Et erstatningskrav for urettmessig straffeforfølgning kan kreves av den siktede dersom han eller hun blir frifunnet. 

Når har du rett på forsvarer?

Du har rett til å få hjelp av en forsvarsadvokat på alle trinn i saken, helt fra etterforskningen er i gang til saken avsluttes. Du har alltid rett til å ha forsvarer til stede når en sak skal behandles, både ved avhør hos politiet og i domstolene. Du må handle raskt og innhente juridisk råd og bistand helt fra begynnelsen av. 

Advokat Danielsen har erfaring med å forsvare et bredt spekter av straffbare forhold, blant annet: 

 • Alvorlig kriminalitet 
 • Seksuelle krenkelser 
 • Historiske seksuelle krenkelser og overgrep 
 • Menneskehandel 
 • Mord og drap 
 • Narkotikaforbrytelser 
 • Offentlige ordensbrudd 
 • Terrorisme 
 • Alvorlig svindel 
 • Tyveri 
 • Fyllekjøring 
 • Hastighetsovertredelser for biler
Strafferett. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
Ta kontakt med en av våre forsvarsadvokater

Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du gis rett til forsvarer der du har krav på det og forsikrer deg en rettferdig behandling under rettssaken.

En av våre forsvarsadvokater vil foreta seg en detaljert forberedelse av forsvaret der saken fortsetter til retten. Dette innebærer en detaljert vurdering og undersøkelse av påtalemyndighetenes argumenter og bevis for å etablere et best mulig forsvar for deg som vår klient..

I tilfeller hvor en klient bestemmer seg for å si seg skyldig i anklagene, bidrar våre forsvarsadvokater til at straffen blir så lav som mulig.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS, strafferett advokat i Oslo. Våre saker er ofte i vinden i media.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt Strafferett og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Erstatning for urettmessig straffeforfølgning

Dette er en sak hvor kravstiller ble pågrepet og siktet for overtredelse av straffeloven. Han ble frikjent, og saken ble henlagt. Etter urettmessig straffeforfølgning hadde vedkommende rett til oppreisning på 13.000 kr. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikre deg en rettferdig behandling under rettssaken.

Anker dom etter biljakt

Dette er en sak om Schmidt og moren hans som ble innlagt på et sykehjem. Begge var motstandere av denne avgjørelsen, og derfor dro Schmidt for å hente moren fra sykehjemmet uten tillatelse. Dette resulterte i en biljakt med politiet. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikre deg en rettferdig behandling under rettssaken.

Butikktyveri

Dette er en sak som gjaldt butikktyveri. Et ektepar ble politianmeldt for butikktyveri og fikk en bot på 4000 kroner hver. Klienten hadde en jobb som fengselsbetjent som tilsa at han trengte rent rulleblad. Saken ble tatt inn i lagmannsretten og han ble frifunnet. Klienten fikk krav på erstatning for forsvarerkostnadene- da staten ikke dekker forsvarer i bøtesaker. Advokat Danielsen har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får forsvarer dersom du har krav på det og sikrer deg en rettferdig behandling under rettsaken.