Bestikkelser og korrupsjon

Bestikkelser og korrupsjon

Bestikkelser og korrupsjon er et vidt begrep som omfatter tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. Den juridiske tilnærmingen av korrupsjonsbegrepet er kompleks og omfattende både for bedrifter og privatpersoner. Det er derfor lurt å konsultere med noen med inngående kunnskap på området bestikkelser og korrupsjon, slik Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har.

I rettslig forstand omfatter begrepet bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester, samt det vi kaller påvirkningshandel (også kalt bakmannskorrupsjon). Poenget er å få en person i en maktrolle til å gi en annen person uberettigede fordeler. For alminnelig korrupsjon er personen i maktrollen selv involvert i handelen, mens bakmannskorrupsjon involverer en person som har mulighet og som mål å påvirke personen i maktrollen.

Begrepet innebærer at en person i en betrodd rolle tilsidesetter det tilknyttede ansvaret og forpliktelsene og misbruker den makten som hører til for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv eller andre. Dette gjelder for roller i det offentlige samt private bedrifter, organisasjoner mv.

Advokat Okonomisk Kriminalitet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

 

Spesialister på bestikkelser og korrupsjon. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Dersom du ser etter en advokat som kan bistå deg med anklager om bestikkelser og korrupsjon, er det viktig å finne en dyktig advokat.Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg på saker om økonomisk kriminalitet, deriblant saker om bestikkelser og korrupsjon. Vi gir grundig veiledning og støtte til klienter ved anklager om korrupsjon.

Beslag under etterforskning

Under etterforskning rundt bestikkelser og korrupsjon kan politiet midlertidig beslaglegge «ting» mistenkte og andre besitter. Det gjelder hvis tingen kan ha betydning som bevis, tingen antas å kunne inndras permanent senere (se Inndragelse – Inntekter fra kriminalitet) eller tingen antas å kunne kreves utlevert av fornærmede. Beslaget gjelder frem til saken er ferdig avgjort, og skal dekke flere behov underveis i en etterforskning. Blant annet skal beslag sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst, sikre eventuelle senere økonomiske krav mot mistenkte eller gjenstander som er fravendt fornærmede.

Politiet kan også beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav, dersom det er grunn til å tro at kravene ikke vil bli betalt. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil på samme måte som beslag bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort. Formuesgjenstander som det besluttes heftelse i kan for eksempel være en bankkonto, aksjer, bolig eller bil.

I alvorlige saker hvor den mistenkte i en sak om bestikkelser og korrupsjon, eller domfelte flykter for å unngå gjennomføring av straff, etterforskning eller rettssak kan personens formue settes under forvaltning. Det vil si at vedkommende mister retten til å styre over sin egen formue inntil videre. En slik beslutning kan bare tas ved kjennelse i retten.

For noen av disse inngrepene skal kunne gjennomføres må det i tillegg til det som er nevnt over være tilstrekkelig grunn til det. Det kan ikke tas beslag dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep. Dersom du er mistenkt i en sak og rammet av et beslag, heftelse mv. kan vi hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene, samt andre juridiske aspekter knyttet til bestikkelser og korrupsjon.

Inndragning – Inntekter fra Kriminalitet

Dersom man har utført en kriminell handling, skal utbyttet eller inntektene fra inndras. Formålet er at ingen skal tjene på å utføre kriminelle handlinger. I noen tilfeller kan inntektene fra kriminalitet inndras selv om man ikke kan straffes. Det kreves uansett at man har overtrådt en strafferegel og at handlingen ikke kan rettferdiggjøres eller unnskyldes (f.eks. nødrett).

Ved alvorlige saker knyttet til bestikkelser og korrupsjon eller gjentatte overtredelser kan all formue og alle eiendeler som tilhører lovbryteren og dennes nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer inndras hvis det er sannsynlig at de er fremskaffet på ulovlig vis.

Viktig: Informasjonen som gis her er rundt bestikkelser og korrupsjon generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Økokrimsak 10. Skattesvik.

Dette er en sak om en mann som ble siktet for økonomisk kriminalitet. Han hadde oppgitt uriktige og ufullstendige opplysninger overfor skatteetaten, og ble dømt til 120 dagers betinget fengsel for overtredelse av skatteforvaltningsloven. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning

Skuespiller krevde 21 mill i erstatning Dette er en sak om en skuespiller som urettmessig ble straffeforfulgt i flere år. Hun var tiltalt for grovt heleri av 4,4 millioner kroner. Hun krevde erstatning på 21 millioner etter frikjennelsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta

Dette er en sak som omhandler anklager om svindler og hvitvasking av milliarder av dollar fra folk som investerte i det såkalte Onecoin-nettverksselskapet. Alle påstander om ulovligheter ble avvist av advokat Danielsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.