Råd om økonomisk kriminalitet. Hva du skal gjøre hvis du har blitt anklaget for en økonomisk kriminalitet?

Råd om økonomisk kriminalitet. Hva du skal gjøre hvis du har blitt anklaget for en økonomisk kriminalitet?

Råd og informasjon om økonomisk kriminalitet – ofte stilte spørsmål om økonomisk kriminalitet

Jeg har ikke tatt vare på dokumenter og har blitt bedt om å dokumentere mine regnskap, hva skal jeg gjøre?

I slike tilfeller bygger myndighetene ofte på skjønn og gjennomsnittsberegninger. Det beste du kan gjøre i et sånt tilfelle er å ta kontakt med en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet. Advokaten kan bistå deg med å få et best mulig grunnlag for beskatningen med råd om økonomisk kriminalitet.

Hva er det første jeg bør gjøre dersom jeg har blitt feilaktig anklaget for økonomisk kriminalitet?

Hvis du er under etterforskning for økonomisk kriminalitet kan det ofte være fordelaktig å samarbeide med myndighetene. I så fall bør du svare ærlig og gjennomtenkt på spørsmål de måtte ha, så langt det lar seg gjøre. Det vil i noen tilfeller kunne svekke mistanken mot deg at du samarbeider. På den andre siden vil det etter forholdene kunne styrke mistanken mot deg at du ikke samarbeider. Det er uansett alltid viktigst å søke råd om økonomisk kriminalitet i en slik situasjon.

Du har likevel ingen plikt til å forklare deg for politiet, og alle uttalelser og bevis du kommer med kan bli brukt mot deg videre i etterforskningen og i en eventuell rettssak senere.

For å forsikre deg mot at det du gir fra deg av informasjon uforutsett blir brukt mot deg, er det tryggeste å kontakte en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet så fort som mulig. De kan hjelpe deg med å svare på mer kompliserte og usikre spørsmål uten at mistanken mot deg blir styrket.

Kan jeg be om å få se alle bevis i saken mot meg før jeg gir fra meg noen informasjon?

Du har ingen plikt til å forklare deg for politiet eller i en rettssak mot deg. Det betyr at du velger helt frivillig om og når du ønsker å uttale deg om saken din. Helt fra du er mistenkt i en sak, under en eventuell rettssak og fram til saken tas opp til doms har du rett til å få innsyn i dokumentene i saken mot deg. Det omfatter blant annet alle bevis mot deg og eventuell anmeldelse. En advokat med erfaring med slike saker kan bistå med råd om økonomisk kriminalitet.

Må jeg betale for advokatbistand selv, eller har jeg rett til å få dekket dette?

Dersom du blir etterforsket har du rett til å la deg bistå av en advokat helt fra du er mistenkt. Med visse unntak dekker det offentlige bare advokatbistand fra det er tatt ut tiltale mot deg. For eksempel har du rett til å få dekket advokatbistand dersom du fremstilles for varetektsfengsling og mens du sitter i varetekt. I kompliserte saker innenfor økonomisk kriminalitet har vi imidlertid i mange saker fått forsvareroppnevning også før det er tatt ut tiltalte. Vi anbefaler at du tar kontakt med Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS om dette for å få gode råd om økonomisk kriminalitet.

Kan jeg fortsette å jobbe i finanssektoren dersom jeg har blitt anklaget for økonomisk kriminalitet?

En anmeldelse eller anklage om økonomisk kriminalitet kan få betydning for stillingen din. Dersom arbeidsgiveren din får vite om forholdet, eller det er arbeidsgiveren din som har anmeldt forholdet, kan det tenkes at arbeidsgiver forsøker f.eks. å si opp stillingen din. Det er i svært sjeldne og alvorlige forhold politiet har plikt til å opplyse arbeidsgiver om pågående sak, så det er ingen automatikk i at arbeidsgiveren din får vite om forholdet. Du bør søke råd om økonomisk kriminalitet for å fatte valg basert på våre eksperters erfaring.

Dersom du blir sagt opp på grunn av en anklage om økonomisk kriminalitet, må det vurderes om oppsigelsen anses saklig. Forholdet må for det første på et eller annet vis ha betydning for utøvelsen av stillingen din. For det andre må det være relativt sannsynlig at du faktisk er skyldig i anklagen om økonomisk kriminalitet.

Hvis ikke oppsigelsen tilfredsstiller disse og andre arbeidsrettslige krav kan den bli ansett ugyldig. I så fall kan du blant annet ha rett på å få stillingen din tilbake og erstatning. Hvis du er bekymret for å bli oppsagt på grunn av en anklage, eller det allerede har skjedd, burde du ta kontakt med en advokat. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har god kompetanse innenfor både økonomisk kriminalitet og arbeidsrett, og vil kunne bistå med slike spørsmål som strekker seg over flere fagområder. Kontakt oss for råd om økonomisk kriminalitet.

Hvilken type økonomisk kriminalitet vil forhindre meg å fortsette å jobbe i finanssektoren?

Den som har begått en straffbar handling som viser at vedkommende er uskikket til eller kan misbruke en stilling, virksomhet eller aktivitet, kan fratas stillingen eller retten til å utøve denne i fremtiden. I en slik situasjon kan behovet for råd om økonomisk kriminalitet være presserende.

Dersom du blir funnet skyldig i en kriminell handling kan du fradømmes en stilling eller retten til å utøve en stilling, virksomhet eller aktivitet i fremtiden. Handlingen må vise at du er uskikket til eller kan misbruke stillingen, virksomheten eller aktiviteten.

Selv om du ikke blir fradømt en stilling, kan et rulleblad hindre senere ansettelser dersom det kreves politiattest. I finanssektoren gjelder dette vanligvis bare for ledende stillinger, og en slik politiattest er ikke nødvendigvis uttømmende. I mange tilfeller kan arbeidsgiver bare kreve opplysninger om bestemte typer lovbrudd. Det er videre en rekke andre begrensninger på hva slags opplysninger som kan legges frem i en politiattest, blant annet forhold som er flere år gamle.

Hva er forskjellen på et sivilt søksmål og straffeforfølgelse i forbindelse med økonomisk kriminalitet?

Hvis du er anklaget for økonomisk kriminalitet kan du – i tillegg til å bli etterforsket og eventuelt straffeforfulgt for den påståtte handlingen – bli saksøkt av en privat part. Et slikt søksmål går vanligvis ut på krav om erstatning for tap som parten mener å ha lidd som følge av handlingen du er anklaget for. Ofte blir et slikt søksmål behandlet sammen med straffesaken, men det kan også bli behandlet i en separat rettssak. Vi kan gi deg råd om økonomisk kriminalitet også i et slikt tilfelle.

Er det en forbrytelse å unnlate å forhindre økonomisk kriminalitet?

Medvirkning til en ulovlig handling vil også kunne straffes. Som regel vil ikke en ren unnlatelse av å hindre en kriminell handling være straffbar. Etter omstendighetene vil en unnlatelse til å forhindre økonomisk kriminalitet kunne regnes som medvirkning, så lenge det foreligger en lovbestemt plikt til å handle. Det er likevel svært sjeldent at noen kan straffes for å forhindre kriminalitet, da det ikke er mange slike plikter i loven. Dersom du skulle befinne deg i en slik situasjon trenger du kvalifiserte råd om økonomisk kriminalitet.

Hva er forskjellen mellom bestikkelse og en gave?

I prinsippet er skillet enkelt – en bestikkelse har som formål å oppnå en urettmessig fordel for seg selv eller andre, mens en gave gis i private sammenhenger. Hvis en gave innebærer at mottakeren skal yte noe tilbake i kraft av sin stilling, vil det som oftest kunne regnes som en bestikkelse.

I praksis kan det være vanskelig å skille mellom offentlig og privat sfære, og det er her ofte problemene oppstår. Det er ikke alltid lett å skille mellom person og stilling. Mange knytter ofte vennskap gjennom utøvelsen av stillingen sin, og en eventuell motytelse kan være implisert uten at man tenker ordentlig gjennom det. Søk råd om økonomisk kriminalitet hvis du er i tvil.

Kan det gå utover selskapet at en ansatt bryter reglene?

I mange tilfeller må selskapet ta ansvaret for det en ansatt har gjort i sin tjeneste. Dette gjelder både for straffe- og erstatningsansvar. Dersom en ansatt har begått økonomisk kriminalitet utenfor sin stilling vil dette normalt ikke påvirke selskapet juridisk. Det kan imidlertid tenkes å gå ut over selskapets omdømme. Det kan være aktuelt å rette krav mot den ansatte for et eventuelt ansvar for selskapet eller tap det lider som følge av forbrytelser den ansatte er involvert i. Mange selskap vil ha behov for råd om økonomisk kriminalitet i et slikt tilfelle.

Hva skal jeg gjøre hvis jeg er feilaktig dømt for økonomisk kriminalitet?

I en slik situasjon bør du kontakte en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet snarest mulig og søke råd om økonomisk kriminalitet. Advokaten vil ta det derfra og sørge for å bygge opp en mest mulig overbevisende sak for Gjenopptakelseskommisjonen, slik at du har best mulig sjanse til å få gjenopptatt saken din.

Hva skal jeg gjøre hvis noen har stjålet identiteten min og begått en økonomisk forbrytelse mot noen i mitt navn?

Det er svært viktig at du anmelder forholdet så fort som mulig og opplyser om at identiteten din har blitt benyttet av andre i kriminelle handlinger. Videre må du så fort som mulig avdekke i hvilken utstrekning du er rammet av ID-tyveri, blant annet ved å undersøke nettbanken for ukjente transaksjoner og e-posten for ukjente regninger.

Du bør blant annet kontakte banken og kredittkortselskapet for å be dem sjekke omfanget av tyveriet, samt byråer som gjør kredittsjekk for å legge inn en sperre på kredittvurdering av deg. Det er også avgjørende at du med en gang tar kontakt med en advokat som spesialiserer seg på ID-tyveri. Vurder også å søke kvalifiserte råd om økonomisk kriminalitet.

Les mer om ID-tyveri her.

Hvis jeg er blitt anklaget for økonomisk kriminalitet av myndighetene og jeg er under etterforskning, kan jeg reise til utlandet?

Så lenge politiet ikke har inndratt passet ditt og lagt ned et reiseforbud kan du reise utenlands. Det kan likevel være lurt å informere politiet om eventuelle reiser, slik at du ikke styrker mistanken mot deg og risikerer å bli bedt om å avbryte reisen. Søk eventuelt råd om økonomisk kriminalitet hvis du er i tvil.

Hva er forskjellen på skatteunndragelse, -omgåelse og -planlegging?

Alle tre begreper innebærer et formål om å oppnå skattemessige fordeler, forskjellen ligger i grepene som er benyttet og dermed lovligheten av det hele. På den ene siden har vi skatteplanlegging som innebærer fullstendig lovlige tilpasninger i økonomien, mens skatteunndragelse på den andre siden går typisk ut på at man oppgir uriktige eller ufullstendige opplysninger. Skatteunndragelse – også kalt skattesvik i straffeloven – er straffbart med opptil 6 års fengsel i de groveste tilfellene.

Skatteomgåelse betegner tilfeller som befinner seg mellom skatteunndragelse og -planlegging, hvor den gjeldende skattelovgivningen brukes på en måte som strider mot reglenes formål. I slike tilfeller vil en domstol etter omstendighetene kunne «skjære» gjennom skatteomgåelsene og etter nærmere regler fatte en avgjørelse om hvordan vedkommende skal skattlegges.

Det er ikke nødvendigvis straffbart med skatteomgåelse, ettersom man strengt tatt holder seg innenfor lovens ord. Det kan imidlertid bli dyrt og tidkrevende med rettssak, i tillegg til at man kanskje allerede har brukt mye tid og penger på tilpasninger i økonomien for å oppnå disse skattemessige fordelene. Det er også tilfeller hvor myndighetene slår hardt ned på skatteomgåelse, selv om det ikke nødvendigvis er grunnlag for det. Det lønner seg derfor å holde seg innenfor lovlig skatteplanlegging, og det kan lønne seg å søke råd om økonomisk kriminalitet i slike tilfeller.

Hva gjør politiet eller Økokrim når det etterforskes økonomisk kriminalitet?

Alle dokumenter som kan ha betydning for saken blir undersøkt for å finne ut om en kriminell handling har funnet sted og om noen kan straffes for handlingen. Det er også aktuelt med vitneforklaringer. Som ellers i strafferetten kreves det at straffeskyld bevises utover enhver rimelig tvil. Dette krever ofte et stort omfang av bevis, og av ulik karakter. Skatteetaten, banker og andre finansielle aktører kan bli kontaktet av politiet under etterforskningen.

Dersom min bedrift blir etterforsket for økonomisk kriminalitet av myndighetene, har de også rett til å undersøke min personlige økonomi?

Politiet kan iverksette etterforskning av deg dersom de har rimelig grunn til å undersøke om du er innblandet i økonomisk kriminalitet. De kan også undersøke din personlige økonomi for å bidra til å oppklare mulige straffbare forhold i bedriften din. Hvis du frykter at dette kan rette mistanke mot deg kan det være lurt å ta kontakt med advokat og få råd om økonomisk kriminalitet.

Dersom Skatteetaten mistenker at det foreligger straffbare forhold i bedriften, bør jeg selv gjøre undersøkelser?

Politiet har ansvaret for etterforskningen, og det vil derfor vanligvis ikke være behov for at privatpersoner bidrar til den. Det kan imidlertid være hjelpsomt om du overleverer eventuell informasjon eller dokumentasjon som kan bidra til å oppklare saken. Vær imidlertid oppmerksom på at du ikke har plikt til å inkriminere deg selv, og søk råd om økonomisk kriminalitet hvis du er i tvil. Hvis politiet i slike tilfeller etterspør dokumentasjon, bør du ta kontakt med advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet.

Hvordan skal jeg håndtere en pågående etterforskning fra myndighetene samtidig som jeg sørger for at bedriften tjener penger?

Man må sørge for at etterforskningen ikke går for mye utover inntjeningen i bedriften. Noen etterforskningsskritt kan gå for langt med tanke på hva som er rimelig og forholdsmessig. Dette gjelder særlig bruk av tvangsmidler som ransakelse, beslag og heftelse – disse kan være svært inngripende både personlig og for bedrifter. En advokat kan hjelpe deg med å imøtegå bruk av urimelige etterforskningsskritt og tvangsmidler og gi deg råd om økonomisk kriminalitet.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd om økonomisk kriminalitet søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Advokat siktet for hvitvasking. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Advokat siktet for hvitvasking

Dette er en sak der en advokat ble siktet for økonomisk kriminalitet. Han ble siktet for å ha hvitvasket 13 millioner kroner. Han erkjente ikke straffskyld. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Råd om økonomisk kriminalitet. Hva du skal gjøre hvis du har blitt anklaget for en økonomisk kriminalitet?

Frifinnelse i helerisak

Dette er en sak om en næringsdrivende mann som ble siktet for økonomisk kriminalitet. Han hadde solgt euro for over 700.000 kroner til ulike privatpersoner, og det ble hevdet at disse midlene stammet fra utbytte av straffbare handlinger. Det var ikke tilstrekkelig med bevis, og han ble frikjent. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Skuespiller krevde 21 millioner i erstatning

Dette er en sak om en skuespiller som urettmessig ble straffeforfulgt i flere år. Hun var tiltalt for grovt heleri av 4,4 millioner kroner. Hun krevde erstatning på 21 millioner etter frikjennelsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.