Økonomisk svindel

Økonomisk svindel

Økonomisk svindel eller bedrageri innebærer at man oppnår en urettmessig fordel for seg selv eller andre ved lure en annen til å handle eller unnlate å handle på en måte som påfører eller kan påføre dem et tap. Svindel kan finne sted både på arbeidsplassen og i personlige sammenhenger.

En sak om økonomisk svindel kan finne sted både gjennom både sivile søksmål og straffesaker i domstolene. Informasjon om økonomisk kriminalitet er verdifullt og kan være avgjørende dersom man er involvert i en sak.

Spesialister på økonomisk svindel. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Der det er reist anklage eller påstand om økonomisk svindel mot et selskap eller en privatperson, jobber vi tett med våre klienter for å forstå hva anklagen går ut på og komme frem til mest mulig måte å adressere anklagen på. Det er viktig å forstå alle viktige spørsmål fra begynnelsen av saksprosessen. 

Økonomisk svindel – sivile søksmål 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS representerer klienter i sivile saker knyttet til økonomisk svindel eller bedrageri. Påstander om svindel kan reises i sivile søksmål for en domstol eller annet tvisteløsningsorgan, og går vanligvis ut på krav om erstatning.

En sak om økonomisk svindel kan ha mange utfall. Med den erfaringen og kunnskapen vi har opparbeidet oss vil vi gjøre vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat i saken. Vi representerer parter på begge sider av en sak om økonomisk svindel, altså både fornærmede og anklagede. Vår virksomhet spenner seg fra generelle råd til representasjon i retten og i forhandlinger.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt økonomisk svindel og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Økokrimsak 7. Skatterett.

Dette er en sak om to skatteytere som skulle få ytterligere straff. Tiltalen ble forkastet på grunn av at straff ville være i strid med EMK når de to allerede var ilagt tilleggsskatt. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 8. Tilleggsskatt. Dobbeltforfølgning.

Dette er en sak om økonomisk kriminalitet i form av overtredelse av skatteforvaltningsloven. Straffeforfølgning mot to menn ble forkastet med grunnlag i forbudet mot dobbeltstraff i EMK. De var allerede ilagt forhøyet tilleggsskatt for samme forhold. Det to ble også tilkjent erstatning. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 9. Tilleggsskatt. Menneskerettigheter. Dobbeltforfølgning.

Dette er en sak om økonomisk kriminalitet i form av overtredelse av skatteforvaltningsloven. Straffesaken mot to menn ble forkastet som stridende mot forbudet mot dobbeltstraff i EMK. De siktede var allerede ilagt tilleggsskatt. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.