Økonomisk svindel

Økonomisk svindel eller bedrageri innebærer at man oppnår en urettmessig fordel for seg selv eller andre ved lure en annen til å handle eller unnlate å handle på en måte som påfører eller kan påføre dem et tap. Svindel kan finne sted både på arbeidsplassen og i personlige sammenhenger.

En sak om økonomisk svindel kan finne sted både gjennom både sivile søksmål og straffesaker i domstolene. Informasjon om økonomisk kriminalitet er verdifullt og kan være avgjørende dersom man er involvert i en sak.

Spesialister på økonomisk svindel. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

Der det er reist anklage eller påstand om økonomisk svindel mot et selskap eller en privatperson, jobber vi tett med våre klienter for å forstå hva anklagen går ut på og komme frem til mest mulig måte å adressere anklagen på. Det er viktig å forstå alle viktige spørsmål fra begynnelsen av saksprosessen. 

Økonomisk svindel – sivile søksmål 

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS representerer klienter i sivile saker knyttet til økonomisk svindel eller bedrageri. Påstander om svindel kan reises i sivile søksmål for en domstol eller annet tvisteløsningsorgan, og går vanligvis ut på krav om erstatning.

En sak om økonomisk svindel kan ha mange utfall. Med den erfaringen og kunnskapen vi har opparbeidet oss vil vi gjøre vårt ytterste for å oppnå best mulig resultat i saken. Vi representerer parter på begge sider av en sak om økonomisk svindel, altså både fornærmede og anklagede. Vår virksomhet spenner seg fra generelle råd til representasjon i retten og i forhandlinger.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt økonomisk svindel og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Økokrimsak 7. Skatterett. dvokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Økokrimsak 7. Skatterett.

Lagmannsretten hadde avvist en straffesak med den begrunnelse at det ville være i strid med EMK å straffe de to når det allerede var ilagt forhøyet tilleggsskatt. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 8. Tilleggsskatt. Dobbeltforfølgning.

Straffeforfølgning mot to menn for overtredelse av skatteforvaltningsloven ble avvist med grunnlag i forbudet mot dobbeltstraff i EMK, fordi de tidligere var ilagt forhøyet tilleggsskatt for samme forhold. Høyesterett kom frem til at det var tilstrekkelig å tilkjenne de to mennene erstatning. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Økokrimsak 9. Tilleggsskatt. Menneskerettigheter. Dobbeltforfølgning. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Økokrimsak 9. Tilleggsskatt. Menneskerettigheter. Dobbeltforfølgning.

Straffesak avvist som stridende mot EMK, fordi det forelå endelige vedtak om tilleggsskatt. Saken gjelder krav om frifinnelse, subsidiært avvisning i straffesak under henvisning til EMK. Skattesaker er sammensatte og bør overlates til spesialister innenfor økonomisk kriminalitet. Advokat Danielsen har inngående erfaring med saker om skattesvik og skatteunndragelse. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.