Frysing av eiendeler og formue

I Norge er det ikke så vanlig at myndighetene kan utføre frysing av eiendeler og formue som for eksempel bankkontoer. Politiet har likevel noen muligheter for å utøve kontroll over en mistenkt eller siktet persons formue. Se også Beslag under etterforskning.

Politiet kan beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav, dersom det er grunn til å tro at kravene ikke vil bli betalt. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort. Formuesgjenstander som det besluttes heftelse i kan for eksempel være en bankkonto, aksjer, bolig eller bil. Det er uansett viktig i tilfeller hvor frysing av eiendeler og formue kan være aktuelt å søke juridisk bistand.

I alvorlige saker hvor den mistenkte eller domfelte flykter for å unngå gjennomføring av straff, etterforskning eller rettssak kan personens formue settes under forvaltning. Det vil si at vedkommende mister retten til å styre over sin egen formue inntil videre. En slik beslutning rundt frysing av eiendeler og formue kan bare iverksettes ved kjennelse i retten.

For at noen av disse inngrepene rundt frysing av eiendeler og formue skal kunne gjennomføres må det i tillegg til det som er nevnt over være tilstrekkelig grunn til det. Det kan ikke gjennomføres dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep. Dersom du er mistenkt i en sak og rammet av heftelse eller din formue er forsøkt satt under forvaltning kan vi hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene.

Frysing av eiendeler og formue. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS? 

Det krever inngående kunnskap om regelverket for å kunne bistå i saker om frysing av eiendeler og formue på en god måte. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS spesialiserer seg på alle saker og problemstillinger innen økonomisk kriminalitet, og har god innsikt i saker om frysing av eiendeler og formue. Vi gjør vårt ytterste for å levere gode resultater til våre klienter.

Viktig: Informasjonen som gis her rundt frysing av eiendeler og formue er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Uthevet juridisk sak

Kom snart tilbake for å få mer informasjon


Uthevet juridisk sak

Kom snart tilbake for å få mer informasjon


Uthevet juridisk sak

Kom snart tilbake for å få mer informasjon