Menneskerettigheter

Menneskerettigheter

De siste årene har det skjedd en stadig sterkere fokusering på enkeltmenneskets menneskerettigheter. Vi synes dette er positivt, og har som advokatfirma forsøkt å bidra til å forsterke denne utvikling.

Etter at Menneskerettighetsloven ble vedtatt i Norge, er det nå mulig å argumentere direkte med menneskerettslige synspunkter for våre nasjonale domstoler, som plikter å følge signalene fra Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Vårt firma var det første i Norge som fikk gjennomslag for at ileggelse av tilleggsskatt skal være å regne som like alvorlig som straff. Det skjedde allerede i 1998. Høyesterett gikk først i mot denne utvikling, men i dag er spørsmålet ikke lenger tvilsomt.

Også på injurierettens område har vårt firma arbeidet i årevis for å styrke personvernet og enkeltmenneskets rettigheter. Også her er menneskerettslig argumentasjon viktig. Ytringsfrihet og personvern må balanseres mot hverandre. Også på dette område har våre saker vært først til behandling i Strasbourg-domstolen.

Menneskerettigheter. Advokat Okonomisk Kriminalitet. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

 

I 2009 ble Norge for første gang dømt for brudd på menneskerettighetene (EMK artikkel 8) fordi Høyesterett ikke ga en av våre borgere tilstrekkelig vern mot injurier, i en ærekrenkelsessak for norsk domstol. I 2005 klaget vårt firma på vegne av en klient høyesterettsavgjørelsen inntatt i Rt. 2005 s. 1677 (en sak mot avisen Fædrelandsvennen) inn for Menneskerettighetsdomstolen. Den 09.04.2009 kom domstolen i Strasbourg enstemmig til at høyesterettsdommen ikke gir tilstrekkelig vern mot ærekrenkelser.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har erfarne menneskerettighetsadvokater i Oslo. Les om våre profilerte saker omtalt i pressen. Klikk nedenfor:

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS menneskerettighetsadvokat i Oslo sine siste rettssaker:

• Barnevernssak behandles i EMD                                                
Erstatning fra staten
Dykkersak behandles i EMD
Omtale i Dagbladet
Bok stanset i rettssak

Viktig: Informasjonen som gis her er generell rundt menneskerettigheter og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Dykkersak behandles i EMD

Dette er en sak om den irske Patrick Stevens som krevde kompensasjon på lik linje med de norske nordsjødykkerne. Høyesterett avviste anken, men menneskerettighetsdomstolen tok saken. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet omfattende kompetanse og erfaring om menneskerettigheter, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Omtale i Dagbladet

Dette er en sak om en mann som ufrivillig ble hengt ut som mistenkt i Baneheia-saken. Saken ble tatt opp i EMD i Strasbourg der Norge ble domfelt i saken. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet omfattende kompetanse og erfaring om menneskerettigheter, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Bok stanset i rettssak

Dette er en sak om biografen til Øivind Flagstad som ble stanset i retten på grunnlag av løgn og ærekrenkende usannheter om Flagstad sin avdøde kjæreste. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet omfattende kompetanse og erfaring om menneskerettigheter, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.