Erstatningsrett

Erstatningsrett

Hva er erstatningsrett?

Erstatningsrett omhandler vilkårene for å kreve erstatning for påført tap eller skade. Dersom du er påført en skade av en skadevolder og lider av et økonomisk tap som et resultat av dette har du krav på erstatning. 

Hvordan kan jeg få tilkjent erstatning? 

Det er tre vilkår som må være oppfylt for at du skal få tilkjent erstatning:

Det må foreligge en relevant skade som for eksempel: 

• Tingsskade (f.eks. skade på fast eiendom eller fysisk gjenstand)

• Personskade 

• Formueskade (Et rent økonomisk tap som f.eks. dårlig råd hos investeringsrådgiver) 

• Økonomisk skade 

• Ideell skade (Et ikke økonomisk tap som f.eks. tap, smerte, sorg, ærekrenkelse eller rykte) 

• Skadevolder må ha opptrådt klanderverdig eller med vilje ha påført skaden. Det må med andre ord foreligge et ansvarsgrunnlag.

• Det må være faktisk og rettslig årsakssammenheng mellom skaden og ansvarsgrunnlaget. Dersom skaden likevel hadde oppstått kan man ikke si at skadevolders atferd har forårsaket skaden, den ville ha oppstått uansett. Dette kan resultere i at du mister retten for erstatning. 

Hva er en personskade? 

Personskade er fysisk eller psykisk skade påført av en skadevolder. Dersom du er påført en personskade har du i mange tilfeller krav på erstatning for det økonomiske tapet du vil lide av. Det kan være et økonomisk tap i form av tapt inntekt, eller ekstrautgifter knyttet til skaden. 

Hvilke typer personskade kan jeg kreve erstatning for?

Advokat Danielsen hjelper deg med å kreve erstatning for personskade. De vanligste formene for personskade er:

• Veitrafikkulykker (f.eks. fotgjenger- og syklistulykker) 

• Arbeidsulykker (f.eks. rygg- og hodeskade) 

• Medisinsk uaktsomhet (feildiagnostisering, kirurgi og fastlegens uaktsomhet) 

• Alvorlig skade (f.eks. traumatiske hjerne- og ryggskader) 

• Industrielle sykdommer (f.eks. hørseltap og luftveisproblemer) 

• Ulykker på offentlig sted (f.eks. skader forårsaket på reiser)

• Ulykker eller sykdom i utlandet (f.eks. ferieulykker og matforgiftning)

Erstatningsrett Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.
 
Erstatningsrett advokat

Dersom du er utsatt for et økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter etter en skade har du rett på erstatning. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor erstatningsrett i Oslo og kan bistå deg den juridiske rådgivningen som er nødvendig i din sak. Vi sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS erstatningsrett personskade krav og kompensasjon advokat i Oslo. Våre saker blir jevnlig omtalt i pressen/media.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS Erstatningsrett personskade krav og Kompensasjon advokat, siste rettssaker:
Rekorderstatning- privatperson dømt til å betale 200 000 kr i oppreisning til privatperson for ærekrenkelse (Rett24)
• Erstatning etter mobbesak (1)
• Erstatning etter mobbesak (2)
Erstatning etter mobbesak (3)
Krever millionerstatning etter opphold på barnehjem i Oslo
Arbeidsgiver dømt til å betale erstatning
Avskjed kjent ugyldig med erstatning
Full frifinnelse i stor økokrimsak
Gigantsøksmål mot Forsvarsdepartementet
Bokhandleren i Kabul får visum
Danielsen vant så det sang
Erstatningssak for advokat
Metanol-ofre krever erstatning
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak mot politimesteren
Erstatningssak mot advokat
Erstatningssak mot Borregaard – personskade
Erstatningssak mot staten
Erstatningssak etter kosmetisk operasjon
Erstatningssak etter kosmetisk operasjon
Erstatningssak etter Partnair-ulykken
Boligkjøp – prisavslag
Erstatningssak – mènestatning
Erstatningssak – pyramidesak
Erstatningssak – pyramidesak 2
Klient frifunnet i erstatningssak
Kraftselskap idømt erstatnin
Erstatningssak mot Adv. fa. Wikoborg, Rein
Dom mot Gjensidige 

Erstatningssak - pyramidesak

Dette er en sak som gjaldt krav på erstatning. Saksøkerne mente de hadde mottatt diamanter som ikke hadde den verdien selskapet DH Investia A/S hadde hevdet. De krevde dermed erstatning for tap de mente de var påført som følge av dette. Dersom du er påført en skade av en skadevolder og har lidt et økonomisk tap i form av utgifter og/eller tapte inntekter har du rett på erstatning. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor erstatningsrett i Oslo. Vi sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Erstatningssak mot staten

Dette er en sak som gjaldt krav på erstatning for påført tap. Det ble hevdet at advokat Danielsen hadde tatt for mye honorar fra en av sine klienter, men vant i lagmannsretten mot Disiplinærnemnda. Han hadde dermed rett på erstatning for sitt økonomiske tap. Dersom du er påført en skade av en skadevolder og har lidt et økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter har du rett på erstatning. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor erstatningsrett i Oslo. Vi sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.

Metanol-ofre krever erstatning

Dette er en sak som gjaldt krav på erstatning etter at en kvinne drakk smuglersprit. Hun fikk hjerneskade og mistet synet sitt som et resultat av dette. Sammen med 25 andre ofre og pårørende ble hun tilkjent 8,1 millioner kroner i erstatning. Dersom du er påført en skade av en skadevolder og har lidt et økonomisk tap i form av utgifter og tapte inntekter har du rett på erstatning. Advokat Danielsen har solid kompetanse innenfor erstatningsrett i Oslo. Vi sørger for at dine interesser blir nøye ivaretatt.