Fra skade til rettferdighet | Personskadeadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Fra skade til rettferdighet | Personskadeadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Fallskade, pasientskade, trafikkskade eller andre personskader? Våre erfarne advokater hjelper deg gjerne med å få rettferdig erstatning.

Personskader er en ubehagelig realitet som dessverre kan ramme hvem som helst når man minst venter det. Enten det er i trafikken, på arbeidsplassen eller som følge av andres uaktsomhet, kan personskader få betydelige konsekvenser for enkeltpersoner og deres nærmeste.

I mange situasjoner kan du ha rett på erstatning for skaden din, og Advokatfirmaet Danielsen & Cos spesialister kan hjelpe deg med dette.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Fra skade til rettferdighet | Personskadeadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.
personskadeadvokat

Dette gjør våre personskadeadvokater:

Våre personskadeadvokater er spesialister på å hjelpe mennesker som har lidd skade av andres feil, ulykke eller tjenesteforsømmelse.

Personskader kan være kompliserte både juridisk og medisinsk. I saker innenfor dette temaet vil derfor våre personskadeadvokater jobbe tett med både medisinere og forsikringsselskap for å få avklart skadeomfang og økonomiske konsekvenser av dette.

Personskaderetten er kjent for sine mange tidsfrister, og erfarne personskadeadvokater er viktig for å overholde disse. Det er en høy risiko for å gå glipp av hele eller deler av erstatningen om man ikke overholder tidsfrister.

Målet vårt som personskadeadvokat er å sikre rettferdig erstatning for skader våre klienter ikke er ansvarlige for, og å hjelpe dem med den juridiske prosessen.

Dette er noen av de viktigste oppgavene vi har innenfor personskaderetten.

 • Rådgivning av skadelidende
 • Kommunikasjon med forsikringsselskap
 • Undersøkelser med vitner, medisinere m.m
 • Rettslig pågang
 • Beregning av erstatningskrav

Videre skal vi se på på hva en personskade er, noen viktige typer personskader, og hvilke krav man kan fremme.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Fra skade til rettferdighet | Personskadeadvokat | Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Hva er en personskade

Personskader refererer til fysisk eller psykisk skade som oppstår etter en ulykke, feil eller uaktsomhet. Dette kan variere fra trafikkulykker og arbeidsulykker til medisinske feil og skader påført av andre.

Se for deg at du er på vei hjem fra jobb og blir påkjørt av en annen bil, som resulterer i et brudd i armen og nakkeslengskader. Slike skader kan medføre medisinske utgifter, tap av inntekt, smerte og lidelse, og gir grunnlag for erstatningskrav.

Er skaden stor kan du ha krav på “kompensasjon for tapt livsutfoldelse”, eller menerstatning. Som navnet tilsier, er dette kompensasjon for skader som gir varige mén.

Personskade deles inn i flere underkategorier basert på hvor skaden oppstod. Dette skal vi gå videre inn på nå.

Pasientskade

Pasientskadeerstatning har du krav på dersom du har fått feil medisinsk behandling, eller om en medisinsk behandling har gått galt og påført deg en personskade.

De vanligste pasientskadene er feilbehandling i ortopediske inngrep, nerveskader, sene diagnoser i forbindelse med kreft, feilbehandling av tann og kjeve, infeksjoner og feilmedisinering.

Det er Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) som dekker erstatningen dersom det blir konkludert med manglende eller sviktende behandling.

Trafikkskade

Dersom du har registrert kjøretøy, som du er lovpålagt å ha om du skal kjøre med det, har du en lovpålagt ansvarsforsikring.

Blir du utsatt for en ulykke med påfølgende personskade, har du krav på erstatning gjennom kjøretøyets forsikring. Til og med om du er skyld i ulykken.

Trafikkskader går oftest ut over hode og nakke, samt større og mindre brudd. Psysiske påkjenninger er heller ikke uvanlig.

Yrkesskade

Med unntak av belastningsskader som utvikler seg over tid, er de fleste skader eller sykdommer som dukker opp i under en arbeidssituasjon å regne som yrkesskader.

Yrkesskader skal du etter loven være forsikret av gjennom arbeidsgiver. Din arbeidsgiver er pålagt å tegne en slik forsikring når du blir ansatt. I likhet med trafikkskader, er også denne forsikringen erstatningspliktig uavhengig av skyld for skaden. Har du skadet deg i arbeid, får du dekket kostnader til advokathjelp.

De vanligste personskadene forsikringsselskapene oppgir innenfor yrkesskade er hodeskader, nakkeskader, bruddskader og hørselsskader.

Personskade etter vold

Skadelidende etter vold har også krav på erstatning. Utøvende part (voldsmann/voldskvinne) står ansvarlig for erstatningen, men dersom de ikke vil eller kan betale, kreves erstatning fra Kontoret for Voldsoffererstatning (KFV). 

Slik går du frem ved personskade

Du bestiller en uforpliktende konsultasjon gjennom denne knappen:

Start innsamling og sikring av bevis og dokumentasjon. Dette kan være eksempler på dette:

 • Tydelig fremstilling av hendelsesforløpet. Hvordan skjedde skaden?
 • Hva er skaden? Her bør du oppsøke lege fortest mulig.
 • Ved pasientskader finner du frem journaler etc
 • Ved trafikkulykker eller voldshendelser har ofte politiet viktige dokumenter

Få oversikt over forsikringer – du kan ha dekning via arbeidsgiver, på innboforsikringen, på VISA-kort m.m.

Vi hjelper deg med å finne aktuelle forsikringer, innhente nødvendig dokumentasjon, dialog med forsikringsselskap, dokumentasjon av skade og økonomisk tap.

Hvilke erstatningskrav kan man fremme?

Alle personskadesaker er selvsagt helt forskjellige, og det er viktig å behandle de som akkurat dette. Det må behandles individuelt på riktig måte for at man skal få erstatningen man har krav på.

For at man skal ha krav på erstatning må følgende tre hovedvilkår være oppfylt:

 1. Ansvar: Hvem er skyld i skaden?
 2. Årsakssammenheng: Det må være sammenheng mellom skaden og personskadekravet, og det må kunne bevises sammenheng,
 3. Tap: Det må foreligge et økonomisk tap som følge av dette. Spesialister avgjør gjerne invaliditetsgraden til skadelidende, og erstatningen utbetales som følge av dette.

Vi deler økonomisk erstatning inn i oppreisning og klassisk erstatning. Erstatning er vanligvis ment å dekke økonomiske tap, som medisinske utgifter, inntektstap og eventuelle fremtidige kostnader knyttet til skaden. Oppreisning er derimot ment å kompensere for ikke-økonomiske skader som smerte, lidelse og redusert livskvalitet.

Menerstatning er en spesiell type erstatning som kan kreves når en personskade fører til varige og betydelige helseproblemer. Dette kan omfatte tap av arbeidsevne, funksjonshemming eller andre livsendrende konsekvenser. Menerstatning tar sikte på å kompensere for de langsiktige virkningene en personskade kan ha på offerets liv.

For mer informasjon om personskader, besøk Advokatfirmaet Danielsen & Co

Vi lever for å gjøre våre klienter fornøyde

Dette er saker vi har jobbet med innenfor området:

Vi vil være direkte og ærlige med deg, gi innsikt i muligheter og unngå fallgruver i din sak. Sammen vil vi jobbe for å ivareta dine interesser og oppnå det beste mulige resultatet. Kontakt oss her for en konsultasjon på din sak.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk vår side.

Advokat – Råd - Artikler

Her finner du våre siste publiserte saker.

Ofte stilte spørsmål

En personskade er en fysisk eller psykisk skade som oppstår etter en ulykke, feil eller uaktsomhet. Slike skader kan medføre medisinske utgifter, tap av inntekt, smerte og lidelse, og gir grunnlag for erstatning. 

Dersom du opplever en personskade bør du ta kontakt med en personskadeadvokat.Begrepet personskade deles inn i forskjellige kategorier, basert på hvor skaden oppstod – som pasientskade, trafikkskade, yrkesskade og personskade etter vold. Du kan ha krav på erstatning dersom du blir utsatt for personskader i alle disse kategoriene, på forskjellig grunnlag. 

Dersom du blir utsatt for en trafikkskade, har du krav på erstatning gjennom kjøretøyets forsikring. 

Om en person utøver vold mot deg som fører til personskade, er det voldsutøveren som står ansvarlig for erstatningen.

De fleste skader eller sykdommer som dukker opp i en arbeidssituasjon regnes som yrkesskader. Din arbeidsgiver er pålagt å tegne en forsikring når du blir ansatt. Denne forsikringen er erstatningspliktig uavhengig av skyld for skaden – og dekker også kostnader for advokathjelp.

Har du skadet deg på jobb? Ta kontakt med en personskadeadvokat i Danielsen & CO AS for å få juridisk veiledning om dine rettigheter

Dersom du har fått feil medisinsk behandling, eller medisinsk behandling har gått galt og ført til personskade, har du rett på pasientskadeerstatning. 

En personskadeadvokat kan hjelpe deg med å bevise manglende eller sviktende medisinsk behandling – så du får den erstatningen du har krav på.

Personskader kan være kompliserte både juridisk og medisinsk. En personskadeadvokat vil jobbe tett med både medisinere og forsikringsselskap for å avklare skadeomfang, økonomiske konsekvenser – og sørge for at tidsfrister overholdes så man ikke mister erstatningskrav.

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har et team med dyktige personskadeadvokater som kan hjelpe deg med å blant annet beregne erstatningskrav, kommunisere med forsikringsselskap og gi juridisk rådgiving så du får den erstatningen du har krav på.