Trøbbel med bankbytte: Flere kunder kan ha rett på kompensasjon

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Trøbbel med bankbytte: Flere kunder kan ha rett på kompensasjon

Den siste tiden har det vært flere medieoppslag om de tusenvis av kundene som kan ha mistet store inntekter på grunn av forsinkelser i bankbytte. 

Dersom du er en av de utsatte kan du ha rett på erstatning, men hvordan skal du gå frem for å få til dette?

I denne artikkelen forklarer vi sakens kjerne, hva regelverket sier – og hvordan vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS kan hjelpe deg med å få den kompensasjonen du har krav på.

Forsinkelser strider med loven

I 2023 fusjonerte DNB og Sbanken. Som følge av dette valgte flere tusen kunder å bytte bank. Det store antallet plutselige overflyttinger førte til forsinkelser i bytte-prosessen, i noen tilfeller i flere uker.  

Ifølge tall publisert av DN har over 4000 aksjesparekontoer ventet ulovlig lenge på å bli flyttet til en ny bank fra DNB/Sbanken. Minst 1600 kunder har ventet i over fem uker.

Dette strider med norsk lov, da den setter en frist for å få gjennomført et bankbytte på maksimalt ti dager.

Av forskrift til utfylling og gjennomføring mv. av skatteloven av 26. mars 1999 nr. 14 følger det nemlig at:

Ved begjæring fra annen tilbyder om overføring av aksjesparekontoen, skal tilbyder innen 10 virkedager overføre alle finansielle instrumenter og kontanter på kontoen til den nye tilbyderen. Oppgjør for salg av verdipapirer med oppgjørstid ut over 10 dager, overføres til ny tilbyder senest fem dager etter oppgjørstidspunktet. 

Men hvorfor er det så alvorlig at tusenvis av kunder har måttet vente lengre enn 10 dager for å bytte bank?

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Trøbbel med bankbytte: Flere kunder kan ha rett på kompensasjon

Tapte inntekter i bytteperioden

Kundene som har vært nødt til å vente på å få bytte bank, har ikke kunnet spare i aksjemarkedet som normalt på grunn av forsinkelsene. 

Mange av kundene som valgte å bytte bank fra Sbanken/DNB har ikke hatt mulighet til å foreta nye kjøp og salg over lengre tid. Andre kan ha gått glipp av gevinster ved børsoppgang fordi de ikke har hatt adgang finansmarkedet i flytteperioden.

Dersom man flytter fond til en ny aktør, kan det i noen tilfeller hende at den nye aktøren ikke tar i mot fondene – selv om banker helst ønsker å kunne overføre fond direkte, uten å selge dem. I slike tilfeller vil banken du forlater få beskjed om å selge alle eller noen av fondene, og overføre penger i stedet. Mens byttet foregår vil du altså være ute av markedet. 

I tilfeller der overføring av aksjesparekonto overholder grensen på 10 dager vil det ikke bety store økonomiske konsekvenser, da kunden raskt vil kunne få tilgang til å spare og investere i aksjemarkedet som vanlig igjen. 

Men ettersom flere kunder har vært nødt til å vente betydelig lengre enn det før de fikk tilgang til aksjemarkedet – har mange mistet sjansen for høyere avkastning. Og det kan bli dyrt for DNB. 

Har erstatningskrav

Finanstilsynet er et myndighetsorgan som fører tilsyn med blant annet banker, forsikringsforetak, finansieringsforetak, verdipapirforetak, markeder for finansielle instrumenter, verdipapirregistre og eiendomsmeglere. De har også vært involvert i denne saken.

«Finanstilsynet ser alvorlig på forholdet, dersom det er riktig at kundene i realiteten ikke kan disponere aksjesparekontoen over en lengre periode», skriver Finanstilsynet i et brev til DNB som DN har fått innsyn i. 

Etter Finanstilsynets vurdering utgjør forsinkelsen som har oppstått et brudd på forskrift til Skatteloven.

Finanstilsynet mener at kunder som har tapt avkastning kan ha krav på erstatning – nettopp på grunn av den ulovlig lange tidsbruken. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Trøbbel med bankbytte: Flere kunder kan ha rett på kompensasjon

Vil kompensere

DNB har sagt at de har planer om å gå gjennom alle saker der de mistenker at kunder kan ha rett på erstatning. 

Banken sier de kommer til å tilby kompensasjon for tapt avkastning hvis fond ble solgt, og kunder har vært ute av markedet lenger enn 10 virkedager, på grunn av forsinkelser fra deres side. 

De kundene som DNB vurderer at har rett på erstatning vil bli kontaktet innen september 2024. 

DNB sier at kompensasjonen vil beregnes ut i fra utviklingen på et sett sammenlignbare fond i samme tidsperiode. Dersom man har rett på erstatning vil banken gi informasjon om utregningen i saken din. 

Men hva om banken vurderer at du ikke har rett på erstatning, eller at du er uenig i kompensasjonen? 

Kontakte Finansklagenemda

Dersom du er en av de flere tusen som har blitt utsatt for et bankbytte som har tatt lengre enn 10 dager, bør du sende inn en offisiell klage. Du kan eventuelt vente og se om du blir kontaktet av DNB automatisk innen september, men du har også mulighet til å sende inn en klage i forkant.

Dersom du ikke er enig i hvordan banken går videre med klagen din, kan du ta saken videre til Finansklagenemda. 

Finansklagenemnda (FinKN) er et bransjebasert klageorgan som behandler klagesaker mot banker, forsikringsselskap, inkassoselskap, og andre finansselskap. 

Du kan imidlertid ikke ta saken din opp med Finansklagenemnda med mindre du først har tatt kontakt med finansorganisasjonen klagen gjelder – da de kun kan vurdere saker som er ferdigbehandlet av foretaket. 

Dersom man klager inn en sak for Finansklagenemda vil den først bli vurdert av sekretariatet. Sekretariatet har i noen saker adgang til å treffe en realitetsavgjørelse (vedtak) med tre ukers klagefrist.

Om Finansklagenemdas sekretariat ikke kan løse saken din, vil den legges frem for et av nemndene. Deres avgjørelse er først og fremst rådgivende, men dersom finansorganisasjonen som klages inn ikke aksepterer det, må selskapet varsle dette innen en angitt frist. Om varselet ikke blir sendt er selskapet bundet til avgjørelsen foretatt av Finansklagenemda. En nemndavgjørelse kan imidlertid overprøves av domstolene. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Trøbbel med bankbytte: Flere kunder kan ha rett på kompensasjon

Få hjelp av en advokat 

Dersom du har byttet bank, og det har tatt mer enn 10 virkedager å gjennomføre denne overgangen, har du med andre ord mange muligheter for å få tilbake tapt avkastning. Det kan imidlertid være vanskelig å forstå regelverket, og ta vurderinger av hvor mye kompensasjon du faktisk har krav på. 

Hvis du tror du kan ha rett på kompensasjon for tapt avkastning etter bankbytte, vil det derfor være gunstig å ta kontakt med en advokat så fort som mulig.

Vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har årelang erfaring innenfor de fleste juridiske felt. Våre advokater er blant annet eksperter i økonomisk strafferett, ærekrenkelser og personvernrett. 

I tillegg har vi bred kunnskap om forretningsjuss, overdragelser av aksjer og saker som vurderes etter Skatteloven

Våre dyktige advokater i Oslo kan hjelpe deg i prosessen med å kreve kompensasjon fra banker i tilfeller der de har brutt norsk regelverk. Vi kan også representere deg i Finansklagenemda, og i domstolene, i saker der finansinstitusjoner ikke har fulgt sine plikter overfor deg som kunde. 

Vårt mål er at du skal få rettferdig behandling i møte med banken din. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *