Publisert personlig innhold om deg på nett? Da kan du ha rett på innsyn

innsyn

Visste du at dersom det har blitt publisert innhold som angår deg som privatperson i lukkede grupper eller forum på nett, så har du rett til å få innsyn i hva innholdet gjelder? 

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS er spesialister på personvern. Våre dyktige advokater i Oslo har lang erfaring med saker som gjelder vern om privatlivets fred og ærekrenkelse. 

En av de mange lovene som beskytter din rett på personvern er personopplysningsloven og personvernforordningen. 

I denne artikkelen skal vi forklare hva regelverket sier om beskyttelse av privatlivets fred og personvern, og hvordan du skal gå frem dersom du ønsker å få innsyn i når opplysninger har blitt spredd om deg.

Hva er personvern?

Personvern handler enkelt forklart om at ethvert menneske skal ha rett til å kontrollere og beskytte sin egen private sfære, og at man har rett til å bestemme over egne personopplysninger. 

Det er mange lover som styrker vårt personvern, og retten til privatliv – både internasjonalt og i det norske lovverket. Det er blant annet flere internasjonale lover og konvensjoner vi plikter å følge som medlemsland i Europarådet, som: 

  • Den Europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK), som blant annet nevner retten til respekt for privatliv og familieliv i artikkel 8. Det betyr at du har rett til et privatliv som du kontrollerer selv, uten tvang eller innblanding fra staten eller andre mennesker. 
  • Personvernforordningen (GDPR), som styrker personvernet ved behandlingen av personopplysninger. GDPR regulerer oppbevaring, bruk og lagring av personlig data for å sikre menneskers rett til personvern.

Retten til personvern er også nedfelt i den norske Grunnloven § 102, som sier tydelig at “enhver har rett til respekt for sitt privatliv og familieliv, sitt hjem og sin kommunikasjon”.

I tillegg verner også den norske personopplysningsloven mot at personvernet blir krenket gjennom behandling av personopplysninger. Den norske Skadeserstatningsloven § 3-6 fastslår også at den som uaktsomt har krenket privatlivets fred, skal yte erstatning for den lidte skade.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Publisert personlig innhold om deg på nett? Da kan du ha rett på innsyn

Få hjelp av en spesialist i personvernett

I Norge er det Datatilsynets oppgave å sørge for at personvernlovgivning blir fulgt, og at alle personer får den beskyttelsen personopplysningsregelverket gir krav på.

I tilfeller der det har blitt publisert personlige opplysninger om deg som privatperson som du ønsker å få innsyn i, er det gunstig å ta kontakt med en spesialist i personvernrett.

En advokat kan både hjelpe deg med å forstå regelverket og dine rettigheter, og å føre dialog med Datatilsynet ved potensielle brudd på personvernlovgivning. 

Våre advokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har lang erfaring med saker som gjelder personvern og krenkelser av privatlivets fred. 

La oss se nærmere på en sak der vi sikret at en privatperson fikk innsyn i egne personopplysninger, etter å ha hatt dialog med Datatilsynet:

Fikk innsyn i personlige opplysninger

I denne saken hadde vedkommende fått vite at det var publisert innhold som omtalte vedkommende i en lukket Facebook-gruppe. 

Etter at saken ble presentert for Datatilsynet, konkluderte de med at vedkommende hadde rett til å få innsyn i egne opplysninger som var publisert i gruppen. 

Retten til innsyn gis etter personvernforordningen artikkel 15. 

Artikkel 15 i personvernforordningen omhandler “den registrertes rett til innsyn”, og sier at den registrerte skal ha rett til å få den behandlingsansvarliges bekreftelse på om personopplysninger om vedkommende behandles,  og, dersom dette er tilfellet, innsyn i personopplysningene.

I dette tilfellet er «registrerte» den privatpersonen personopplysningene gjaldt.

I tillegg gir artikkel 15 i personvernforordningen rett til å få innsyn i blant annet informasjon om formålet med behandlingen, og om hvilke mottakere personopplysningene er blitt, eller skal bli utlevert til. 

Registrerte skal også ha rett til å anmode behandlingsansvarlige om rettelse av, eller sletting av personopplysninger. 

Det var på bakgrunn av dette at Datatilsynet vurderte at begjæringen om innsyn måtte imøtekommes.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Publisert personlig innhold om deg på nett? Da kan du ha rett på innsyn

Kan pålegge sletting og retting av innhold

Datatilsynet har som oppgave å håndheve regelverket fastsatt i personvernforordningen, og fremme allmennhetens kunnskap om deres rett til personvern. Virkemidlene tilsynet har til disposisjon for å gjøre dette er også beskrevet i personvernforordningen. 

Artikkel 58 i personvernforordningen gir Datatilsynet myndighet til å fatte visse korrigerende tiltak i henhold til personopplysningsregelverket. 

Tilsynet kan blant annet utstede advarsler, og i visse tilfeller irettesettelser, til en behandlingsansvarlig eller databehandler dersom behandling av personopplysninger er i strid med personvernforordningen. Datatilsynet kan blant annet også pålegge databehandler å møte den registrertes anmodninger, pålegge retting eller sletting av personopplysninger, eller innføre en imidlertidig eller varig begrensning av behandling av personopplysninger.

Vedtak om tvangsmulkt

I den spesifikke saken som er nevnt ovenfor, påla Datatilsynet behandlingsansvarlig å sørge for at behandlingsaktivitene skjer i samsvar med personvernforordningen – og dermed gi innsyn.

Dersom påleggene i Datatilsynets vedtak ikke oppfylles, kan tilsynet fatte vedtak om tvangsmulkt. 

En tvangsmulkt er en bot som løper for hver dag som passerer fra fristen som er fastsatt i pålegget. Det vil si at boten gradvis vil øke for hver dag, inntil vedtaket i pålegget oppfylles.  

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Publisert personlig innhold om deg på nett? Da kan du ha rett på innsyn

Krenkelse av privatlivets fred: Hva er mine rettigheter?

Dersom det har blitt delt personlig innhold om deg på nett, i nyhetsmediene eller andre offentlige rom, kan dette regnes som en krenkelse av privatlivets fred. 

Krenkelse av privatlivets fred kan for eksempel innebære at personlige opplysninger om deg har blitt delt med andre, uten din tillatelse. Det kan også gjelde i saker der man blir omtalt i media, og personvernet ditt ikke blir vernet godt nok om – som i tilfeller der anonymisering av kilder ikke gjennomføres grundig nok. 

I slike tilfeller kan du ofte ha rett på erstatning og oppreisning for den lidte skade krenkelsen har hatt for deg, og ditt omdømme. 

Regelverket som omhandler personvern kan imidlertid være omfattende og komplisert. Derfor er det viktig å rådføre deg med personvernadvokat, som kan veilede deg gjennom prosessen. 

Vi ivaretar dine rettigheter 

Trenger du en spesialist på personvernrett, kan vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS hjelpe deg. 

Vi spesialiserer oss på personvern og saker som omhandler krenkelse av privatlivets fred – både i tilfeller der ditt personvern som står på spill, eller om du har blitt anklaget for å bryte personvernregelverket. 

Våre advokater i Oslo kan bistå i både nasjonale og internasjonale saker, uansett hvor kompleks den skulle være. Vi har blant annet erfaring med å føre saker som gjelder personvern og krenkelser av privatlivets fred for både Høyesterett og den Europeiske menneskerettighetsdomstolen. 

Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *