Tap av omdømme og ærekrenkelse

Tap av omdømme og ærekrenkelse

Tap av omdømme og ærekrenkelse kan oppstå dersom det blir publisert informasjon om en person, firma eller selskap som er egnet til å skade deres omdømme.

Et firma kan saksøke den som har fremmet slike ytringer og kreve erstatning og oppreisning for tap av omdømme. Et søksmål kan også kunne virke avskrekkende på andre slik at man unngår ytterligere tilfeller.

Råd og informasjon om tap av omdømme og ærekrenkelse. Her ser du de mest vanlig stilte spørsmålene vi mottar om tap av omdømme

Tap av omdømme – frivillig organisasjon

En frivillig organisasjon kan også saksøke dersom den utsettes for ytringer som er egnet til å skade dens omdømme. Det kan kreves erstatning for både økonomisk tap og oppreisning.

Tap av omdømme og ærekrenkelse – partnerskap

Et partnerskap mellom to firmaer kan tape omdømme på samme måte som et selskap dersom publisert materiale eller en ytring kan skade partenes evne til å drive forretning sammen gjennom partnerskapet. Det er ikke uvanlig i forretningslivet med tap av omdømme og kan påføre betydelige tap.

Tap av omdømme og ærekrenkelser for et selskap kan ødelegge på hovedsakelig tre ulike måter

1) Kan resultere i at produkter eller tjenester som selskapet selger gir lavere omsetning.

2) Kan resultere i at det blir vanskeligere å skaffe nødvendig investering eller kapital for videre drift.

3) Kan påvirke aksjekursen i børsnoterte selskaper negativt.

4) Kan resultere i tap av tillit til både kunder og investorer på samme tidspunkt.

Kan et selskap saksøke for tap av omdømme og ærekrenkelse?

Lovgivningen bruker generelle termer både for ærekrenkeren og den fornærmede, hhv. «den» og «en annen(s)». Det åpner for å bruke reglene på svært mange andre forskjellige situasjoner og ytringer. Det er ikke bare aviser som ærekrenker noen som de omtaler. Reglene kan brukes i foreninger, f. eks. i eksklusjons- og suspensjonssaker, og i arbeidsforhold, slik som ved advarsler, oppsigelser og avskjed. Erstatningsreglene for tap av omdømme og ærekrenkelse er med andre ord vide.

Hvis du føler deg krenket, spør en advokat ekspert på saksfeltet om årsaken ligger i noe som kan etter loven karakteriseres som ærekrenkende utsagn. Også et selskap, som selvstendig juridisk person, kan saksøke med krav om erstatning for tapt omdømme.

Det største oppreisningsbeløpet som er gitt i Norge, var det Bergens Tidende som ble dømt til å betale i 1994; mer enn 3 mill. kroner, dvs. over fem millioner kroner i dagens kroneverdi. Menneskerettighetsdomstolen har opprettholdt dom fra England mellom privatpersoner med erstatning ca. 15 mill. kroner. Oppreisning er fritatt fra skatt.

Advokatfirma – spesialisert på ærekrenkelse. Hvorfor velge Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

En av våre spesialiteter er personvern. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler. Vi har med andre ord solid erfaring innenfor fagfeltet.

Vi har prosedert en rekke saker på vegne av privatpersoner, særlig mot mediene, men har også sittet på motsatt side av bordet. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS bistår privatpersoner og selskaper med råd og veiledning i forbindelse med tvister om tap av omdømme.

Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år, og må derfor kunne sies å være bransjeledende på området. Vi er til enhver tid oppdatert på fagområdets gjeldende utvikling.

Den som har vært utsatt for en ærekrenkelse eller injurie har gjerne behov for å gjenopprette sin aktelse utad, men kan også ha krav på erstatning for påført skade. Vi kan bistå deg som privatperson eller bedrift i saker om ærekrenkelse eller injurie.

Viktig: Informasjonen rundt tap av omdømme og ærekrenkelse som gis her er generell informasjon og bør ikke vurderes som råd for en enkelt sak. På grunn av den komplekse karakteren av hver enkelt sak råd bør søkes fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS for hvert enkelt tilfelle.

Bok stanset i rettssak.

Dette er en sak om biografen til Øivind Flagstad som ble stanset i retten på grunnlag av løgn og ærekrenkende usannheter om Flagstad sin avdøde kjæreste. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Imam krever unnskyldning

Dette er en sak om en imam som fikk uttalelsene sine forvrengt av NRK i Dagsrevy-sendingen. Imamen uttalte seg generelt om meninger mot vestlige land i muslimske land, og ikke spesifikt mot det norske samfunnet. Dersom du er utsatt for støtende artikler, kommentarer eller anmeldelser om deg selv kan du få dette fjernet. Det må foretas en vurdering om innholdet består av usannheter, ærekrenkelser eller injurier som kan være til skade for ditt omdømme. En av våre advokater kan hjelpe deg med å finne og samle bevis for å bygge en solid sak mot enten selskapet eller privatpersonen som står bak usannhetene.

Advokat Danielsen - Ytringsfriheten til høyreorienterte er klart svekket.

Dette er en sak om en 72 år gammel kvinne som kalte en somalisk innvandrer en «korrupt kakerlakk». Kvinnen ble dømt til betinget fengsel. Saken skapte stor debatt i Norge. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.