Informasjon om økonomisk kriminalitet

Informasjon om økonomisk kriminalitet​

Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj og nedenfor gjennomgår vi generell informasjon for de viktigste områdene. Det er viktig å gjøre seg kjent med informasjon om økonomisk kriminalitet dersom man er involvert i en slik sak, enten som mistenkt, siktet eller fornærmet. 

Råd om økonomisk kriminalitet. hva du skal gjøre hvis du har blitt. Anklaget for en økonomisk kriminalitet?
Siktet for økonomisk kriminalitet
Skattesvik og skatteunndragelse
Brudd på regelverket
Økonomisk svindel
Bestikkelser og korrupsjon
Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet
Frysing av eiendeler og formue
Inntekter fra kriminalitet. Sivil vinning og inndragning
• Inntekter fra Kriminalitet / Inndragning

Informasjon om økonomisk kriminalitet etter emne

Skattesvik og skatteunndragelse

Skattesvik og skatteunndragelse brukes om det å unndra skatt fra staten, enten det gjelder inntekts- og formuesskatt eller andre typer toll og avgifter. Det innebærer at man gir skattemyndighetene uriktige eller ufullstendige opplysninger, eller helt unngår å gi opplysninger om inntekts- og formuesforhold når dette kan føre til skattemessige fordeler. Saker om skatteunndragelse er noen av de mest alminnelige sakene innenfor informasjon om økonomisk kriminalitet og juridisk bistand.

Les mer + råd om skatteunndragelsessaker. 

Brudd på regelverket

I ulike deler av næringslivet er det egne regler i tillegg til det vanlige regelverket for økonomisk kriminalitet. Det finnes egne regler for næringer som overnatting og servering, varehandelen og bank og finans. Regelverkene skal sørge for at ikke særegenhetene i de ulike næringene kan utnyttes ved å finne smutthull i det generelle regelverket. Relevant informasjon om økonomisk kriminalitet er avgjørende for å fatte korrekte beslutninger.

Disse regelverkene kan være kompliserte, vanskelige å forstå og krever ofte at man gjennomfører kurs, utdanning eller kunnskapsprøver rettet mot den virksomheten det gjelder. Kompleksiteten kan fort føre til misforståelser og glipp som typisk kan ende i bøter eller tap av retten til å ha en stilling, utøve en virksomhet eller aktivitet. Vi kan bistå deg med rådgivning på forhånd for å unngå dette, eller dersom du er anklaget for brudd på regelverket innenfor din bransje.

Les mer + råd om saker om brudd på regelverket.

Økonomisk kriminalitet, svindel og bedrageri

Svindel eller bedrageri innebærer at man oppnår en urettmessig fordel for seg selv eller andre ved lure en annen til å handle eller unnlate å handle på en måte som påfører eller kan påføre dem et tap. Svindel kan finne sted både på arbeidsplassen og i personlige sammenhenger og er en vanlig problemstilling innenfor fagfeltet økonomisk kriminalitet.

En sak om svindel kan oppstå gjennom både sivile søksmål og straffesaker i domstolene. Informasjon om økonomisk kriminalitet er verdifullt og kan være avgjørende dersom man er involvert i en sak.

Les mer + råd om svindel- og bedragerisaker.

Bestikkelser og korrupsjon

Korrupsjon er et vidt begrep som omfatter tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. Den juridiske tilnærmingen av korrupsjonsbegrepet er kompleks og omfattende både for bedrifter og privatpersoner. Det er derfor lurt å konsultere med noen med inngående kunnskap på området, slik Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS har rundt informasjon om økonomisk kriminalitet.

I rettslig forstand omfatter begrepet bestikkelser i form av penger, gaver eller tjenester, samt det vi kaller påvirkningshandel (også kalt bakmannskorrupsjon). Poenget er å få en person i en maktrolle til å gi en annen person uberettigede fordeler. Begrepet innebærer at en person i en betrodd rolle tilsidesetter det tilknyttede ansvaret og forpliktelsene, og misbruker den makten som hører til for å oppnå en urettmessig fordel for seg selv eller andre.

Les mer + råd om korrupsjonssaker.

Beslag under etterforskning

Under etterforskning kan politiet midlertidig beslaglegge «ting» mistenkte og andre besitter. Beslaget gjelder frem til saken er ferdig avgjort, og skal dekke flere behov underveis i en etterforskning. Blant annet skal beslag sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst, sikre eventuelle senere økonomiske krav mot mistenkte eller gjenstander som er fravendt fornærmede. Relevant informasjon om økonomisk kriminalitet kan hjelpe deg å fatte korrekte valg og beslutninger.

Politiet kan også beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil på samme måte som beslag bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort.

For noen av disse inngrepene skal kunne gjennomføres må det i tillegg til det som er nevnt over være tilstrekkelig grunn til det. Det kan ikke tas beslag, heftelse mv. dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep. Dersom du er mistenkt i en sak og rammet av et beslag, heftelse mv. kan vi hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene og gi deg god informasjon om økonomisk kriminalitet.

Les mer + råd om saker om beslag.

Fra Inndragning – Inntekter kriminalitet

Dersom man har utført en kriminell handling, skal utbyttet eller inntektene fra disse inndras. Formålet er at ingen skal tjene på å utføre kriminelle handlinger. Ved alvorlige saker eller gjentatte overtredelser kan all formue og alle eiendeler som tilhører lovbryteren og dennes nåværende eller tidligere ektefelle eller samboer inndras hvis det ikke kan sannsynliggjøres at de er fremskaffet på lovlig måte. For å vite hva slags rettigheter du har i en etterforskning trenger du relevant informasjon om økonomisk kriminalitet.

Les mer + råd om saker om inndragning.

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet omfatter en rekke tiltak som har som mål å skjule at verdier stammer fra kriminalitet eller skatteunndragelse. Prosessen går altså i å få såkalte svarte penger til å fremstå som hvite. Eksempler på slike tiltak som kan straffes kan være å innkreve, oppbevare, skjule, overføre, pantsette eller å investere utbyttet. Trenger du informasjon om økonomisk kriminalitet kan du kontakte Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Les mer + råd om hvitvaskingssaker.

Frysing av eiendeler og formue

I Norge er det ikke så vanlig at myndighetene «fryser» formue og eiendeler som for eksempel bankkontoer. Politiet har likevel noen muligheter for å utøve kontroll over en mistenkt eller siktet persons formue. Se også Beslag under etterforskning. Det kan ofte være utfordrende å finne relevant informasjon om økonomisk kriminalitet ettersom hver enkeltsak vil ha særtrekk.

Politiet kan beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort.

For at noen av disse inngrepene skal kunne gjennomføres må det i tillegg til det som er nevnt over være tilstrekkelig grunn til det. Det kan ikke gjennomføres dersom det vil være et uforholdsmessig inngrep. Dersom du er mistenkt i en sak og rammet av heftelse eller din formue er forsøkt satt under forvaltning kan vi hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene og gi deg informasjon om økonomisk kriminalitet.

Les mer + råd om saker om frysing av eiendeler og formue.

Viktig: Informasjonen som gis her er generell og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Frikjent for banksvindel. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Frikjent for banksvindel

Dette er en sak om en mann som ble utsatt for økonomisk kriminalitet i form av ID-tyveri, men ble frikjent. Han skulle få innvilget finansiering av et utbyggingsprosjekt på en tomt han eide, men fikk beskjed fra banken at han det siste året hadde fått innvilget et nytt boliglån på 2,5 millioner. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat|Informasjon om økonomisk kriminalitet

Lavere straff for utro banksjef

Dette er en sak hvor tidligere banksjef i Vang Sparebank ble dømt for økonomisk utroskap for 28 millioner kroner. Han ble dømt til å betale banken 11,3 millioner kroner ut av egen lomme. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.

Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Kryptodronningen lokket nordmenn til pyramideanklaget nettvaluta

Dette er en sak som omhandler anklager om svindleri og hvitvasking av milliarder av dollar fra folk som investerte i det såkalte Onecoin-nettverksselskapet. Alle påstander om ulovligheter ble avvist av advokat Danielsen. Økonomisk kriminalitet kan forekomme i mange forskjellige former. Vi gir råd og informasjon om økonomisk kriminalitet i detalj. Ta kontakt med en av våre eksperter innen økonomisk kriminalitet.