Råd om ærekrenkelse og injurier.

Råd om ærekrenkelse og injurier.

Hva skal du gjøre hvis du har blitt anklaget for ærekrenkelse? Hva skal du gjøre hvis du er utsatt for ærekenkelse? 

Å være anklaget for ærekrenkelse innebærer at du må forsvare deg mot anklagen og føre sannhetsbevis for at ytringen er riktig, eventuelt argumentere med at ytringen er et såkalt «verdiutsagn» hvor det stilles lavere krav til sannhetsbevis. Den som anklager deg har bevisbyrden for at ytringen har funnet sted. Det kan være tidkrevende og belastende å renvaske sitt navn etter en påstått ærekrenkelse og det derfor viktig at tvisten håndteres riktig. Du bør derfor benytte deg av en advokat med spesialist erfaring som kan gi deg råd om ærekrenkelse og injurier.

Dersom du har blitt utsatt for en ærekrenkelse, bør du være proaktiv for å unngå at ytringen sprer seg. Ta kontakt med en ærekrenkelse advokat så snart som mulig.

Ser du etter råd om ærekrenkelse og injurier? Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS kan hjelpe deg.

Råd om ærekrenkelse og injurier. Her er noen av de vanligste spørsmålene vi mottar fra klienter som trenger hjelp:

Hvorfor søke råd om ærekrenkelse og injurier hos Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS?

En av våre spesialiteter er personvern. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Vi har prosedert en rekke saker på vegne av privatpersoner, særlig mot mediene, men har også sittet på motsatt side av bordet. Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS bistår privatpersoner og selskaper med råd og veiledning i forbindelse med tvister om ærekrenkelser og injurier.

Vårt firma har hatt om lag halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge i alle år, og må derfor kunne sies å være bransjeledende på området. Vi er til enhver tid oppdatert på fagområdets gjeldende utvikling. 

Den som har vært utsatt for en ærekrenkelse eller injurie har gjerne behov for å gjenopprette sin aktelse utad, men kan også ha krav på erstatning for påført skade. Vi kan bistå deg som privatperson eller bedrift i saker om ærekrenkelse eller injurier. Ta kontakt med en ærekrenkelse advokat i dag for råd om ærekrenkelse og injurier.

Kan jeg straffes for ærekrenkelse?

Ærekrenkelser var tidligere straffsanksjonerte, men nåværende straffelov inneholder ikke egne bestemmelser om ærekrenkelser. Visse krenkende ytringer er imidlertid straffbare, eksempelvis hatefulle ytringer mot minoriteter eller liknende.

Skadeserstatningsloven inneholder en egen bestemmelse som kan gi rett til erstatning for æreskrenkelser. I praksis er det oftest erstatning og oppreisning som er sanksjonen ved æreskrenkelser. Kontakt en ærekrenkelse advokat for råd om ærekrenkelse og injurier dersom du har blitt utsatt for en krenkelse eller dersom du er bekymret for hvorvidt du risikerer erstatningsansvar.

Hva bør jeg gjøre hvis jeg blir utsatt for ærekrenkelse eller bakvaskelse?

Vær proaktiv. Benytt deg av mulighetene til å rapportere innlegg og kommentarer på sosiale medier, dersom de bryter med retningslinjene. Det går for eksempel imot retningslinjene på de fleste plattformer å opptre trakasserende. På denne måten kan du bli kvitt de problematiske uttalelsene fortere, og forhåpentligvis hindre at det blir en stor sak ut av det. Her kan du også med fordel oppsøke råd om ærekrenkelser og injurier for å bedre forstå hva som kan gjøres.

Dersom du har blitt kjent med at det planlegges en publisering som kan skade ditt omdømme eller din æresfølelse, ta kontakt med en ærekrenkelse advokat for å få råd om hvorledes saken best kan takles.

Er ærekrenkelser og injurier beskyttet av ytringsfriheten?

Ytringsfrihet er den friheten alle mennesker har til å gi uttrykk for sine meninger, uansett hva slags medium man benytter, og uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten er en forutsetning for at demokratiet skal bestå og er nødvendig for menneskets søken etter sannhet. Ytringsfriheten gjelder imidlertid ikke absolutt.

Ytringsfriheten beskytter imidlertid ikke ærekrenkelser og injurier. Enkeltpersoner har rett til å ikke bli utsatt for usannheter som angriper deres æresfølelse eller omdømme.

I tillegg beskytter ikke ytringsfriheten hendelser som kan føre til kriminelle handlinger eller fare for den offentlige sikkerhet. Et utsagn som kan forårsake offentlig panikk, som klassikeren “Det er en ild!” i en kino, er ikke beskyttet av fri ytringsfrihet. På samme måte beskytter ytringsfriheten heller ikke det å påvirke eller trigge en annen person eller gruppe til å handle i strid med loven. En ærekrenkelse advokat kan gi deg nærmere råd om hvilke ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten.

Kan jeg få artikler eller kommentarer fjernet fra nettet hvis de er støtende? Hvordan?

Svaret er ja. Krenkelser, falske og uriktige beskyldninger som ligger på nett, kan fjernes. Det sies at slike injurier og andre typer krenkelser og private opplysninger kan bli liggende på nettet til «evig tid,» men det er fullt mulig å få slikt fjernet og slettet for godt, og det kan du få hjelp til av en ærekrenkelse advokat. Det spiller liten rolle hvor krenkelsene ligger, om det er i blogger eller på Facebook, på Google eller på Twitter eller i kommentarfelt mange publikasjoner har, eller i medieoppslag m.m.

Det finnes mange virkemidler – fra fremsettelse av prosessvarsler til søksmål til hurtigdomstol eller igangsette sak som fjerner alt fra nettet for godt. Google kan også tvinges til å avindeksere. Kontakt oss gjerne for råd om ærekrenkelser og injurier.

Hvordan beviser jeg skade i en sak om ærekrenkelse?

Erstatning for økonomiske tap i en sak om ærekrenkelse tallfestes oftest basert på tapte inntekter i en periode (nettoinntekter, hvor besparelser trekkes fra), altså forskjellen mellom den inntekt man ville ha hatt hvis ikke ærekrenkelsen hadde skjedd og den man faktisk har hatt etter at ærekrenkelsen fikk virkninger.

Tallfesting av ekstrautgifter skjer oftest på grunnlag av regninger, kvitteringer m.v. for utgifter av en art og/eller i et omfang som man ellers ikke ville ha hatt hvis æreskrenkelsen ikke hadde skjedd.

Erstatning for ikke-økonomisk tap – oppreisning – gis skjønnsmessig, alt etter hvor alvorlig den falske anklagen var (reparasjon) og hvor mye som skal til for at ærekrenkeren vil avholde seg fra å fremsette flere falske anklager (prevensjon eller avskrekkende effekt).

Både privatpersoner og juridiske personer (selskap, stiftelser, foreninger m.v.) er beskyttet av lovgivningen omkring ærekrenkelser. Våre advokater kan gi deg råd om dette, i tillegg til generelle råd om ærekrenkelser og injurier.

Kan jeg saksøke noen for ærekrenkende eller falske anmeldelser av produkt, tjeneste eller selskap?

Ja. Alle mennesker har rett til å få beskyttet sin integritet og æresfølelse. Firmaer har rett til å få beskyttet den tillit som trenges i næringsvirksomhet. Det samme har næringsdrivende. Alt dette regnes i dag som en menneskerettighet og beskyttes av menneskerettighetskonvensjonen og vår egen lovgivning. Vi har gitt råd om ærekrenkelser og injurier i en årrekke og har vunnet flest slike saker av alle advokatfirmaer i Norge. Vi har lang erfaring og har også fått Norge dømt for Menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg for ikke å ha tatt tilstrekkelig hensyn til personvernet.

Driver du næringsvirksomhet, selger produkter og er avhengig av tillit og godt rykte, kan du også reagere mot konkurrenter eller andre som sverter deg og din virksomhet urettmessig. I tillegg kan du kreve erstatning og oppreisning også for slike krenkelser. Her gjelder både generelle regler og regler i særlovgivningen. Du kan saksøke både et selskap eller enkeltpersoner som driver med slikt.

Kan en ærekrenkende anmeldelse bli publisert på nett?

Nettsider med anmeldelser hevder ofte at de har rett til å publisere uten ansvar for innholdet i publiseringen. Dette er ikke riktig. Utgiver og redaktør for nettsiden der innleggene publiseres hefter som hovedregel også for det som publiseres, og er ansvarlige for at det som publiseres følger gjeldende etiske retningslinjer og norsk lovgivning.

Noen bruker publisering av falsk politianmeldelse for å sverte sine fiender. Slikt kan også slettes. Det følger av rettspraksis. Du kan også kreve erstatning og oppreisning for slikt.

Hva avgjør om en sak om ærekrenkelse føres som et sivilt eller strafferettslig søksmål?

Straffeloven inneholder ikke lenger egne bestemmelser om ærekrenkelser. Det som avgjør om en sak om ærekrenkelse føres som et sivilt eller strafferettslig søksmål, er dermed for det første om ytringen omfattes av et straffebud.

Det er for eksempel straffbart å uttale eller publisere en diskriminerende eller hatefulle ytringer offentlig eller i nærvær av andre. Det samme gjelder offentlige meddelelser som krenker privatlivets fred. I slike tilfeller må det vurderes hvordan uttalelsen objektivt sett oppfattes. Videre må hensynet til ytringsfriheten veies opp mot den enkeltes rett til personvern. Dette medfører at det er en viss terskel for hvilke ytringer som er straffesanksjonert. Dersom du er i tvil om dette bør du søke råd om ærekrenkelser og injurier.

Det er videre straffbart ved skremmende, plagsom eller hensynsløs adferd å krenke en annens fred.

Dersom ytringen omfattes av et straffebud, kan fornærmede anmelde saken. Påtalemyndigheten vil da vurdere om det skal reises sak. Dersom påtalemyndigheten ikke vil reise sak selv om forholdet er omfattet av et straffebud, kan den fornærmede gjøre det selv. Dersom fornærmede ønsker å reise et sivilt krav som springer ut av den straffbare handlingen, for eksempel et krav om erstatning eller oppreisning, kan dette behandles i forbindelse med straffesaken.

Dersom forholdet ikke er straffsanksjonert, kan den som er rammet gå til sivil sak for å kreve erstatning og oppreisning. Kontakt en ærekrenkelse advokat hos oss dersom du trenger råd om ærekrenkelser og injurier.

Viktig: Informasjonen som gis her er generelle råd om ærekrenkelser og injurier og bør ikke benyttes som råd i enkeltsaker. Ettersom enkeltsaker som oftest innebærer at det må tas stilling til særlige omstendigheter bør spesifikke råd søkes direkte fra Advokatfirmaet Danielsen & Co. AS.

Kirurg skadet av TV2.

Dette er en sak som gjaldt krav på millionbeløp i erstatning for ærekrenkelse. TV 2 hadde publisert en rekke saker om hjernekirurg Per Kristian Eide, som inneholdt uriktige opplysninger om hans forskningsprosjekt. Dette forårsaket skade på hjernekirurgens omdømme. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

Krever millioner av Dagbladet.

Dette er sak om privatetterforsker Harald Olsen som gikk til millionsøksmål mot Dagbladet. Han hevdet at avisa hadde hengt han ut som bedrager, og forårsaket skade på hans omdømme. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.

NRK betaler 150.000.

Dette er en sak hvor Dagbladet hevdet at tidligere sjef i NRK Finnmark, Wisløff, måtte gå av sin stilling på bakgrunn av usanne rykter. Dette medførte til skade på Wisløff sitt omdømme. Dagbladet beklaget for disse anklagelsene, og betalte erstatning på 150.000 kroner til Wisløff. En ærekrenkelse er en ytring som er egnet å forårsake skade på ditt omdømme eller din æresfølelse. En ærekrenkelse kan gi deg rett til erstatning og oppreisning dersom ytringen er egnet til å skade ditt omdømme eller din æresfølelse. Våre advokater har gjennom en årrekke opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelse og injurier, med praksis fra både nasjonale og internasjonale domstoler.