Advokatfirmaet Danielsen & CO AS med i internasjonal media-guide om ærekrenkelser

ærekrenkelser

Et av Storbritannias største advokatfirmaer, Carter-Ruck, har laget en international media-guide – med Advokatfirmaet Danielsen & CO AS som bidragsytere. 

Media-guiden gir en oversikt over rettigheter og valgmuligheter over hele verden når det kommer til ærekrenkelser og personvern, og er skrevet av spesialister på personvernrett verden rundt. Advokatfirmaer i over 30 land er med, og et av dem er fra Norge.

Det norske kapittelet er skrevet av Advokatfirmaet Danielsen & CO AS, som har en årrekke med erfaring med injuriesaker.

I kapittelet tar vi et dypdykk i Norges lovgivning for ærekrenkelser og personvern. Vi tar blant annet for oss:

  • Skadeerstatningsloven 
  • Straffeloven
  • Dine rettigheter i møte med ærekrenkelser

I denne bloggposten oppsummerer vi kapittelet i guoden. 

Erstatning for ærekrenkelse

Den norske Skadeserstatningsloven § 3-6 a verner folks beskyttelse av sin ærefølelse og sitt omdømme. Der står det skrevet at om man uaktsomt har satt frem en ytring som er egnet til å krenke en annens omdømme, så må man yte erstatning for den lidte skade. Man kan også pålegges å betale oppreisning.

Du kan altså ha krav på erstatning for ærekrenkelse basert på faktisk økonomisk tap, samt oppreisning for ikke-økonomiske tap, dersom din æresfølelse eller ditt omdømme er krenket. 

Du vil også som hovedregel få dekket sakskostnadene dine av motparten – dersom du vinner saken. 

Hvor mye erstatning for ærekrenkelse har jeg krav på?

Hvor mye erstatning du har krav på ved en ærekrenkelse beregnes etter dine tapte inntekter innenfor en periode. 

Kravet ditt er altså regnet ut fra forskjellen mellom den inntekten man ville ha hatt dersom ærekrenkelsen ikke hadde skjedd, og den inntekten man faktisk har hatt etter ærekrenkelsen fikk innvirkninger.

Man kan også få erstatning for ekstrautgifter som man ellers ikke ville ha hatt hvis ærekrenkelsen ikke hadde skjedd. Dette beløpet tallfester man på grunnlag av blant annet regninger og kvitteringer.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS med i internasjonal media-guide om ærekrenkelser

I tillegg kan man også få erstatning for ikke-økonomiske tap ved ærekrenkelse, kalt oppreisning. 

Ikke-økonomiske tap kan ikke måles i penger, men er negative innvirkninger deg, din ærefølelse og ditt omdømme har hatt etter å ha blitt utsatt for ærekrenkelser. En oppreisning skal virke som et plaster på såret for disse påkjenningene.

Hvor stor oppreisning man har rett på vurderes skjønnsmessig, alt etter hvor alvorlig ærekrenkelsen var, og hvor mye som skal til for at ærekrenkeren vil avholde seg fra å fremsette flere anklager eller ærekrenkende ytringer. 

Internasjonale regler om ærekrenkelser

Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) verner også om personers omdømme og ærefølelse:

  • Artikkel 10 i menneskerettighetskonvensjonen handler om ytringsfrihet, men er også tydelig på at andres omdømme og rettigheter må vernes om. 
  • Artikkel 8 verner retten til respekt for privatliv og familieliv.
  • Artikkel 6 verner retten til en rettferdig rettergang. 

Alle disse punktene spiller en stor rolle i injuriesaker – og Norge, som et av medlemslandene i Europarådet, plikter å følge denne konvensjonen. 

Er ærekrenkelser beskyttet av ytringsfriheten?

Ytringsfrihet er en annen menneskerett. Den innebærer at alle mennesker har rett til å gi uttrykk for sine meninger, uansett hva slags medium man benytter – uten innblanding fra myndighetene. Ytringsfriheten en forutsetning for demokratiet, og menneskets søken etter sannhet. 

Ytringsfriheten er imidlertid ikke absolutt. 

Ytringsfriheten beskytter blant annet ikke hendelser som kan føre til kriminelle handlinger eller fare for den offentlige sikkerhet. Man kan ikke beskyttes av ytringsfriheten om man kommer med falske utsagn for å spre panikk, eller for å få noen andre til å gjøre noe kriminelt. 

Ytringsfriheten beskytter heller ikke ærekrenkelser. En hver person har rett til å ikke bli utsatt for usannheter som angriper deres ærefølelse og omdømme – så ytringsfriheten vil i slike tilfeller ikke beskytte for de ærekrenkende påstandene. 

Dersom du er usikker på hva slags ytringer som er beskyttet av ytringsfriheten og ikke, bør du ta kontakt med en ærekrenkelsesadvokat som kan hjelpe deg med å vurdere saken din. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS med i internasjonal media-guide om ærekrenkelser

Vern om privatlivets fred

I 2005 ble det bestemt at ærekrenkelse ikke lenger er straffbart etter straffeloven. I grove tilfeller kan det fremdeles straffes etter bestemmelsene om krenkelse av privatlivets fred, trusler eller sjikane.

Skadeserstatningsloven § 3-6 fastslår at den som uaktsomt har krenket privatlivets fred, skal yte erstatning for den lidte skade. Dette gjelder også en persons omdømme. 

Krenkelse av privatlivets fred er også straffbart etter norsk straffelov.

I Straffelovens § 267 står det at den som gjennom offentlig meddelelse krenker privatlivets fred, kan straffes med bot eller fengsel inntil 1 år. Straffelovens §267 a, angående deling av krenkende bilder, og §266 og §266 a om hensynsløs atferd og alvorlig personforfølgelse, kan også være relevante lover om man er offer for ærekrenkelse.

Sivil sak eller anmeldelse?

Når man skal vurdere om man skal anmelde en ærekrenkelse eller gå til sivil sak, må man først og fremst vurdere om ytringen omfattes av et straffebud. 

Det er blant annet straffbart å uttale eller publisere diskriminerende, hatefulle eller skremmende ytringer, og – som nevnt ovenfor – offentlige meddelelser som krenker privatlivets fred. 

Man må riktignok veie slike uttalelser opp mot ytringsfriheten, for å se om det når terskelen for hva som er straffesanksjonert. Slike vurderinger kan en advokat som er spesialist på personvernrett hjelpe deg med. 

Dersom det vurderes at ytringen omfattes av et straffebud, kan man anmelde saken.

Om den ærekrenkende ytringen ikke er straffesanksjonert kan den fornærmede gå til sivil sak for å kreve erstatning og oppreisning. 

Hvordan kan jeg stoppe ærekrenkelser?

Dersom det har blitt publisert ærekrenkende innhold om deg eller din bedrift er det mulig å få fjernet det, ved hjelp av en ærekrenkelsesadvokat. Dette gjelder uansett hvor krenkelsene er publisert, om det så er skrevet på Facebook, Google, eller i et kommentarfelt. 

Om du har et akutt behov for å stanse injurier og ærekrenkelser rettet mot deg, kan du blant annet ha krav på midlertidig forføyning (hasteavgjørelse), som vil pålegge personen som ytret de ærekrenkende påstandene å fjerne innholdet inntil endelig dom er avsagt.  

Finn en spesialist på personvernrett

Vurderingen av ærekrenkelser er kompleks, og lovverket kan være forvirrende. Derfor er det viktig å finne en dyktig ærekrenkelsesadvokat og spesialist på personvernrett. 

Våre advokater i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har lang erfaring med injuriesaker, og gir både utenlandske og norske klienter rådgivning innenfor ærekrenkelse, personvern og omdømmehåndtering.

Ta kontakt med oss i dag for å avtale en konsultasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *