Ærekrenkelsessak skal behandles i menneskerettsdomstol

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsessak skal behandles i menneskerettsdomstol

En av våre klienters klagesaker har blitt tatt opp til behandling av Den europeiske menneskerettsdomstolen (EMD) – etter at Oslo tingrett fattet en dom som etter Advokatfirmaet Danielsen & CO AS sin vurdering har lette påviselige feil i begrunnelse og resultat. 

Som et av Norges fremste ærekrenkelsesadvokatfirmaer jobber vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS hardt for å gi vår klient den rettsbehandlingen og rettferdigheten hun har lovmessig krav på. Her er saken:

Kontroversiell publisering

I 2022 ble boken “Bårdar Showbiz – 85 år med dans og underholdning” gitt ut. Boken ble publisert i forbindelse med Bårdars Danseinstitutts 85-årsjubileum, og hadde som formål å dokumentere og reflektere over instituttets historie.

I et av kapitlene tar boken for seg en rettssak fra tidlig på 2000-tallet, som oppsto som følge av en konflikt rundt overføring av eierskap av instituttet. I dette kapittelet omtales vår klient, som hadde vært ansatt i firmaet over lengre tid. 

Klienten var nemlig et vitne i rettssaken om eierskap. I boken spør forfatteren om det var vanskelig å ikke se på vår klient som en “utro tjener”.

En “utro tjener” blir som oftest brukt til å beskrive personer som misbruker innsideinformasjonen de har som ansatte i en bedrift – og vil normalt oppfattes som en person som er illojal eller opptrer i strid mot arbeidsgiverens interesser. 

Dette er altså en svært alvorlig anklage, og har evnen til å skade vår klients omdømme. Derfor så vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS, og vår klient, det som nødvendig å saksøke for erstatning for ærekrenkelse. 

Uenig i begrunnelse

Saken ble behandlet i Oslo tingrett i 2023.

Da kom retten frem til at det var ærekrenkende å anklage vår klient for illojal opptreden. 

Retten mente imidlertid at utsagnet likevel måtte anses berettiget etter en bred helhetsvurdering. I dommen skriver Oslo tingrett at omtalen i boken klart må ha vært ubehagelig for vår klient, men at hensynet til ytringsfriheten veide tyngre, etter rettens mening. Tingretten valgte derfor å gi medhold til saksøkte. 

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS mener at tingrettens dom er lett påviselig gal i både begrunnelse og resultat.

Saken ble først anket til Borgarting lagmannsrett, som avviste anken. Deretter anket Advokatfirmaet Danielsen & CO AS saken til Høyesterett, som også avviste anken. Høyesterett mente domstolen ikke kunne ta opp saken, da den bare kan vurdere saksbehandlingsfeil, og ikke forståelse for regelverket. 


Som følge av dette klaget vi saken til Den europeiske menneskerettsdomstolen, med et krav om å få dom mot Norge. Til vår store glede har EMD bekreftet at saken skal behandles i menneskerettsdomstolen. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsessak skal behandles i menneskerettsdomstol

Fakta- eller verdiutsagn?

Sakens kjerne angår hvordan man skal vurdere og kategorisere uttalelsen “utro tjener”. 

Tingretten kom i sin dom korrekt frem til at utsagnet om illojal opptreden objektivt vurdert er ærekrenkende, og at det er egnet til å skade ankende parts omdømme. Den tok imidlertid feil i sin vurdering ved å karakterisere beskyldningen som verdiutsagn, og ikke et faktautsagn. 

Ved såkalte verdiutsagn stilles det lavere krav til sannhetsbevis, sammenlignet med faktautsagn. Derfor blir kategoriseringen av utsagnet en helt vesentlig vurdering i denne saken.

Det er denne kategoriseringen Den europeiske menneskerettsdomstolen skal ta stilling til når den vurderer saken. 

Krav til konkrete bevis

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS mener at utsagnet om å være en “utro tjener” skal vurderes som et faktautsagn. 

Utsagnet inneholder en svært alvorlig anklage, og derfor må det føres tilstrekkelig bevis for at utsagnet er sant.

En beskyldning om illojalitet – som å være en “utro tjener” – må henspeile på eller understøttes bevismessig med noe helt konkret, som opptreden i ord eller handling.

I dette tilfellet har forfatteren av boken ikke ført noen bevis på at anklagene rettet mot vår klient er sanne. Vår klient ble heller ikke kontaktet i forkant av publisering, slik at hun kunne fortelle sin side av saken.  

Har opptrådt uaktsomt 

Etter vår vurdering er altså utsagnet om illojal opptreden en faktabeskyldning det ikke kan føres sannhetsbevis for. Dermed bryter uttalelsen med artikkel 8 i menneskerettskonvensjonen (EMK) – som verner om personers rett til privatliv. 

Uten sannhetsbevis vil også artikkel 10 i menneskerettskonvensjonen – som fastslår retten til ytringsfriheten – måtte vike for artikkel 8, som beskytter retten til privatliv. 

Det er en forutsetning for frifinnelse at de saksøkte har opptrådt i aktsom god

tro for å være beskyttelse av artikkel 10.

I dette tilfeller har ikke motpartene opptrådt aktsomt, da de ikke verifiserte at utsagnet var korrekt, eller henvendte seg til vår klient før publisering.  

Også erstatning for ærekrenkelse blir regulert etter skadeserstatningslovens § 3-6 a. Loven konstaterer at vurderingen av hvorvidt en ærekrenkende ytring skal anses som berettiget skal særlig vektlegge om ytringen hviler på et fyldestgjørende faktisk grunnlag, og på ytringens grad av krenkelse. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsessak skal behandles i menneskerettsdomstol

Uklarhet i dom

I sin dom har tingretten konkludert med at utsagnet har «tilstrekkelig» faktisk forankring, altså – i klartekst – tilstrekkelige bevis. 

Det er imidlertid uklart hva tingretten mener med tilstrekkelig, og det er heller ikke forklart hvilket beviskrav som er riktig eller brukt.

Med tanke på tingrettens uklarhet, og manglende sannhetsbevis for påstanden fremstilt i boken, blir det derfor tydelig for oss i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS at det er et klart grunnlag for å revurdere sakens dom. 

EMDs tidligere vurderinger

Det er ikke første gang kategoriseringen av verdi- og faktautsagn har blitt vurdert av den europeiske menneskerettsdomstolen. I saken Pfeifer – Østerrike i 2007 vurderte nasjonal domstol at det påklagede utsagnet var et verdiutsagn. EMD konstaterte derimot at uttalelsene i saken inneholdt beskyldninger om straffelignende forhold, og skulle vurderes som faktautsagn.

Derfor har Advokatfirmaet Danielsen & CO AS stor tro på at EMD vil fatte samme vurdering i denne saken. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ærekrenkelsessak skal behandles i menneskerettsdomstol

Vi hjelper deg med å få rett

Har du blitt utsatt for feilaktige anklager og ærekrenkelser? Da bør du ta kontakt med Advokatfirmaet Danielsen & CO AS. Våre dyktige advokater i Oslo er spesialister på saker som gjelder ærekrenkelser, og har årelang erfaring med å undersøke, vurdere og stanse ærekrenkelser – både i nasjonale og internasjonale domstoler. Takket være vår ekspertise hjelper vi deg fra å ha rett, til årett. 
Ta kontakt med en av våre ærekrenkelsesadvokater i dag for en konsultasjon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *