Foreningsrett : Jehovas vitner tapte saken mot Gry Nygård i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket og nå skal Høyesterett vurdere saken

Foreningsrett : Jehovas vitner tapte saken mot Gry Nygård i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket og nå skal Høyesterett vurdere saken.

Jehovas vitner hevder at Gry har begått grov seksuell umoral og som et resultat av dette har hun blitt ekskludert fra trossamfunnet. Konsekvensene dette har medført er opphør av all tilknytning og kommunikasjon med familie og venner. 

Gry hevder at hun ble utsatt for overgrep, og mener at eksklusjonen er basert på uriktig grunnlag. 

Mathias Sterling Danielsen er Grys advokat og svarer på noen spørsmål i forbindelse med ankeutvalgets avgjørelse.

Danielsen sier at dersom Jehovas vitner vinner frem i Høyesterett, vil ikke de prinsipielle sidene i saken få betydning for mange. De prinsipielle sidene av saken er blant annet hvor langt en offentlig domstol kan gå inn på det religiøse området. 

Danielsen forteller videre i intervjuet at ifølge ham har «domstolene begrenset adgang til å sette til side utpreget religiøse avgjørelser. Unntaket er ved saksbehandlingsfeil og saker av stor velferdsmessig betydning for klienten». 

Foreningsrett er regulert av egne vedtekter og bestemmelser. Disse rettsreglene gjelder for økonomiske og ikke-økonomiske foreninger, men omfatter også samvirkeforetak etter samvirkeforetaksloven. I Norge er foreningsretten ulovfestet, og problemstillinger som oppstår må vurderes konkret. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor foreningsrett. 

Delt fra den opprinnelige kilden: https://www.vl.no

Jehovas vitner tapte saken mot Gry Nygård i Borgarting lagmannsrett. Saken ble anket og nå skal Høyesterett vurdere saken.