Strafferett advokat : Frifinnelse i straffesak

Strafferett advokat : Frifinnelse i straffesak

Strafferett betegner det rettsområde som regulerer samfunnets straff for lovbrudd og overtredelser. I den alminnelige strafferetten behandles rettsregler som regulerer skyld, straffrihetsgrunner, tilregnelighet, forsøk, medvirkning, straffeutmåling m.m. Den spesielle strafferetten omhandler handlinger eller unnlatelser som er belagt med straff. 

Saken herunder er representert av advokat Danielsen innenfor strafferett.

Voldgiftsadvokat. Frifinnelse i straffesak. Advokat Danielsen & Co. Per Danielsen. Voldgiftsadvokat i Oslo.