Advokatfirmaet Danielsen & CO AS forsvarer bedriftsleder tiltalt for økonomisk kriminalitet 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS forsvarer bedriftsleder tiltalt for økonomisk kriminalitet 

22.mars 2024 måtte en tidligere bedriftsleder møte i Borgarting lagmannsrett etter å ha blitt anklaget for økonomisk kriminalitet. Mannen ble representert av advokatfullmektig Øivind Nakken fra Advokatfirmaet Danielsen & CO AS.

Bedriftslederen skal ha overført 1,3 millioner kroner fra firmaets konto til sine private kontoer, samt kjøpt varer og tjenester til privat bruk for nær 1,2 millioner kroner av bedriftens penger, skriver Budstikka. 

Firmaet han var bedriftsleder og styreleder for ble slått konkurs i 2020. Et halvt år senere anmeldte bostyrer mannen til politiet. 

Kjente ikke regelverket 

I tingretten ble mannen dømt til fengsel i ett år og to måneder for grov økonomisk utroskap og skattesvik. Denne dommen anket bedriftslederen til lagmannsretten. 

I lagmannsretten argumenterte advokatfullmektig Øivind Nakken for at klienten hans ikke kjente regelverket godt nok, og at det var derfor lovbruddene skjedde. Nakken pekte også på at språkproblemer mellom hans klient og lagmannsretten kan ha ført til problemer. 

Uenig i lagmannsrettens vurdering

Lagmannsretten besluttet å dømme mannen til ett år og ti måneder i fengsel, hvorav ett år ble gjort betinget. I tillegg får han ikke lov å være involvert i næringsvirksomhet på noen som helst måte på ubestemt tid.  

Ifølge Nakken er klienten hans uenig i lagmannsrettens vurdering. De er imidlertid fornøyde med at den ubetingede fengselsstraffen er kortere enn hva som fulgte av tingrettsdommen

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS forsvarer bedriftsleder tiltalt for økonomisk kriminalitet 

Skjermdump fra artikkelen i Budstikka.

Hva er økonomisk kriminalitet? 

Har du blitt anklaget for økonomisk kriminalitet? Da er det viktig at du skaffer deg en advokat så fort som mulig.

Økonomisk kriminalitet er ikke et klart og entydig begrep, men betegner som oftest en rekke kriminelle handlinger som har profitt som motiv. Det er mange former for økonomisk kriminalitet, som:

• Arbeidslivskriminalitet

• Svindel og bedrageri

• Hvitvasking

• Konkurskriminalitet

• Korrupsjon

• Regnskapskriminalitet

• Skattekriminalitet

• Verdipapirkriminalitet 

Her er en oversikt over de feltene Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har særlig kompetanse innen:

Skattesvik og skatteunndragelse betyr å unndra skatt fra staten, enten det gjelder inntekts- og formuesskatt eller andre typer toll og avgifter.

Svindel eller bedrageri innebærer at man oppnår en urettmessig fordel for seg selv eller andre ved lure en annen til å handle eller unnlate å handle på en måte som påfører eller kan påføre dem et tap. 

Korrupsjon er et vidt begrep som omfatter tyveri av politiske, sosiale og økonomiske goder fra befolkningen. Poenget er å få en person i en maktrolle til å gi en annen person uberettigede fordeler. 

Hvitvasking av penger og utbytte av kriminalitet omfatter en rekke tiltak som har som mål å skjule at verdier stammer fra kriminalitet eller skatteunndragelse. 

Den juridiske tilnærmingen til alle disse handlingene er kompleks, og det krever inngående forståelse for regelverk for å vite hvordan man skal forholde seg til anklager om slike former for økonomisk kriminalitet. Det kan være svært krevende å bli anklaget eller siktet for økonomisk kriminalitet. 

Da er det avgjørende å få råd og veiledning fra advokater som er eksperter i økonomisk strafferett – som Advokatfirmaet Danielsen & CO AS. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS forsvarer bedriftsleder tiltalt for økonomisk kriminalitet 

Feilaktig siktet: Hva gjør jeg nå?

Hvis du har blitt feilaktig siktet for økonomisk kriminalitet kan det ofte være fordelaktig å samarbeide med myndighetene, og svare ærlig og gjennomtenkt på spørsmålene de måtte ha, så langt det lar seg gjøre. 

Du har likevel ingen plikt til å forklare deg for politiet hvis du er siktet for økonomisk kriminalitet. Alle uttalelser og bevis du oppgir kan bli brukt mot deg i etterforskningen, og i en eventuell rettssak.

Men på den andre siden har du rett til å få innsyn i dokumenter og bevis i saken mot deg – helt fra du er mistenkt i en sak, under en eventuell rettssak og fram til saken tas opp til doms.

Politiet kan ikke ransake boligen din uten en beslutning fra retten, eller politiet selv i visse tilfeller. Uansett må det være skjellig grunn til at du er mistenkt for en forbrytelse for at de skal kunne foreta ransakelse. 

Du har rett på å få bistand fra din advokat gjennom hele prosessen. 

Kan politiet «fryse» formuen min?

Det er ikke veldig vanlig at myndighetene velger å “fryse” formue og eiendeler i Norge. Politiet har allikevel noen muligheter for å utøve kontroll over en mistenkt eller siktet persons formue – som for eksempel å “fryse” bankkontoer. 
Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Advokatfirmaet Danielsen & CO AS forsvarer bedriftsleder tiltalt for økonomisk kriminalitet 

I løpet av en etterforskning kan politiet midlertidig beslaglegge «ting» som mistenkte og andre besitter. Dette gjør politiet blant annet for å sørge for at saken blir tilstrekkelig belyst, og for å sikre eventuelle senere økonomiske krav mot mistenkte, eller gjenstander som er fravendt fornærmede. Beslaget gjelder frem til saken er ferdig avgjort.

Politiet kan også beslutte heftelse for et bestemt beløp i formuesgjenstander som tilhører mistenkte for å sikre betaling av eventuelle senere økonomiske krav. En heftelse vil i et slikt tilfelle gi politiet rett til en bestemt del av verdien til formuesgjenstanden. Heftelser vil også bare gjelde frem til saken er ferdig avgjort.

For at disse inngrepene skal kunne gjennomføres må det imidlertid være tilstrekkelig grunn til det. Er det et uforholdsmessig inngrep, kan det ikke gjennomføres.

Dersom du er mistenkt for økonomisk kriminalitet, og din formue blir forsøkt satt under forvaltning, bør du ta kontakt med en advokat. En advokat kan hjelpe deg med å imøtegå disse beslutningene, og gi deg informasjon om rettighetene dine i løpet av etterforskningen. 

Erstatning for økonomisk tap 

Om rettens avgjørelse er at du har utført en kriminell handling, skal utbyttet eller inntektene fra disse handlingene inndras. 

Formålet med dette er at ingen skal tjene på å utføre kriminelle handlinger. Dersom retten vurderer at du er uskikket til eller kan misbruke en stilling i fremtiden, på bakgrunn av dommen din, kan du i visse tilfeller fratas stillingen eller retten til å utøve den i fremtiden. Derfor er det svært viktig at du får kyndig representasjon i retten. 

Dersom du har vært siktet og saken ender med henleggelse eller frifinnelse, kan du ha rett til erstatning for økonomisk tap og andre belastninger du har blitt påført som følge av straffeforfølgningen. Om du blir feilaktig dømt for økonomisk kriminalitet bør du kontakte en advokat som spesialiserer seg på økonomisk kriminalitet snarest mulig, slik at advokaten kan bygge opp en mest mulig overbevisende sak for Gjenopptakelseskommisjonen.

Eksperter i økonomisk strafferett

Er du blitt anklaget for økonomisk kriminalitet, og på leting etter advokater i Oslo?

Advokatfirmaet Danielsen & Co AS har lang erfaring med saker om økonomisk kriminalitet, både på nasjonalt og internasjonalt plan. 

Våre advokater tilbyr spesialiserte advokattjenester i saker om økonomisk kriminalitet i Oslo, enten det er snakk om enkeltpersoner, selskaper eller offentlige organisasjoner i alle størrelser som anklages.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *