Ny Høyesterettsdom om arbeidsrett: Hva vil det bety for ledere og ansatte?

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ny Høyesterettsdom om arbeidsrett: Hva vil det bety for ledere og ansatte?

Rett før julaften 2023 avsa Norges Høyesterett en dom i en sak angående en e-post som ble sendt fra en tillitsvalgt til en leder i en bedrift. Høyesteretts oppgave var å vurdere hvorvidt denne e-posten skulle regnes som et varsel etter arbeidsmiljøloven.

I e-posten kritiserer den tillitsvalgte bedriftens HR-ansvarlige, etter å ha bistått i et møte mellom vedkommende og en arbeidskollega, der kollegaen ble ilagt en advarsel. I e-posten skal tillitsvalgte ha klaget på den HR-ansvarliges oppførsel under møtet, og hevdet at arbeidskollegaen ikke hadde tilstrekkelig mulighet til å forsvare seg mot beskyldningene som ble rettet mot dem.

Høyesteretts konklusjon er at e-posten skal regnes som et varsel. 

I strid med arbeidsreglement 

Avgjørelsen begrunner de med at tillitsvalgte gjorde mer enn å si seg uenig med advarselen kollegaen fikk, men at e-posten også beskriver en oppførsel som er i strid med bedriftens arbeidsreglement om hensynsfull og korrekt opptreden. 

Lagmannsrettens dom, som konkluderte med at e-posten ikke var et varsel, ble dermed opphevet.

Dommen kan ha store innvirkninger på fremtidige saker som angår arbeidsrett, og

for arbeidsgivere og ansattes jobbmiljø. Flere arbeidsrettsadvokater spår at den kan føre til langt flere varslingssaker.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ny Høyesterettsdom om arbeidsrett: Hva vil det bety for ledere og ansatte?

Lavere terskel for varsling

Høyesterettsdommen kan føre til flere varslinger fordi den setter presedens for fremtidige arbeidsmiljøsaker ved å innføre en lavere terskel for hva som kan anses som et varsel etter arbeidsmiljøloven.

Dersom en sak blir varslet, er arbeidsgiver pliktig til å:

  • Registrere varselet.
  • Avklare hvilket ledernivå som skal ta hånd om saken – for eksempel HR-avdelingen eller et varslingsutvalg. 
  • Undersøke varselet.
  • Ta en beslutning om det har forekommet kritikkverdige forhold eller ikke. 

Om det blir funnet kritikkverdige forhold, vil arbeidsgiver ofte være nødt til å iverksette tiltak som en reaksjon på dette. 

Flere advokater som jobber innen arbeidsrett har uttrykt misnøye for Høyesteretts avgjørelse, skriver AdvokatWatch.

Bekymringen går ut på at dommen vil føre til at flere arbeidsmiljøsaker vil eskalere mer enn nødvendig, og at personkonflikter ender med varslinger i større grad. 

Det mener de kan lede til en mer komplisert arbeidshverdag for både arbeidsgivere og ansatte. 

Andre mener imidlertid at flere varslingssaker bør løses på lavt nivå, istedenfor at man hever terskelen på hva som er et varsel. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ny Høyesterettsdom om arbeidsrett: Hva vil det bety for ledere og ansatte?

Ønsker åpen kommunikasjonskultur 

Høyesterett skriver i sin avgjørelse at varslingsreglene i Arbeidsmiljølovens funksjon er “å signalisere at varsling er både lovlig og ønsket”, og å bidra til en sunn og åpen kommunikasjonskultur på arbeidsplasser. 

Retten skriver også at Arbeidsmiljøloven ikke stiller krav til varselets form, og at det kan varsles både skriftlig og muntlig, i hvilken som helst sammenheng. Det er heller ikke nødvendig at varsler må bevise at det er hold i det som blir meldt på tidspunktet for varsling. 

Ettersom den tillitsvalgte som sendte e-posten beskrev kritikkverdige forhold – om det er hold i anklagene –og at varsler ber HR-representantens overordnede om å ta en prat med vedkommende for “forbedring for fremtiden”, vurderer Høyesterett at e-posten skal regnes som et varsel. 

Én høyesterettsdommer dissenterte og mente at e-posten ikke utgjorde et varsel.

Hva er arbeidsrett?

Enkelt forklart omfatter arbeidsrett vilkårene i arbeidslivet, og regulerer forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker.

Arbeidsrett som juridisk område er bredt, og omfatter blant annet arbeidsavtaler, tariffavtaler, arbeidstvister, regler om arbeidsmiljø, medbestemmelsesrett og likebehandling på arbeidsplassen. I tillegg til norske lover må man ofte også ta stilling til internasjonale arbeidsrettslige forhold. 

Arbeidsrett er et bredt og komplisert felt, og det kreves grundig kjennskap til regelverk for å forstå arbeidsrettslige saker. Derfor er det lurt å ta kontakt med en advokat innen arbeidsrett om man har spørsmål. 

Andre saker om arbeidsrett: Usaklig oppsigelse

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS bistår både arbeidsgivere og arbeidstakere med arbeidsrettslige problemstillinger, både i det private næringsliv og i forhold til det offentlige, mot stat eller kommune.

Vi kan bidra i varslingssaker på arbeidsplassen, men har også erfaring med andre kompliserte saker innen arbeidsrett. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Ny Høyesterettsdom om arbeidsrett: Hva vil det bety for ledere og ansatte?

Vi har blant annet også bistått i en sak der en av våre klienter ble utsatt for både ulovlig midlertidig ansettelse og ugyldig oppsigelse av arbeidsforhold før opphør av kontraktsperioden.

Arbeidsmiljøloven § 15-7 verner arbeidstakere mot usaklig oppsigelse. Der fremgår det at en arbeidstaker ikke kan sies opp uten at det er saklig begrunnet i virksomhetens, arbeidsgivers eller arbeidstakers forhold. Dersom oppsigelsen etter bestemmelsen er usaklig, vil den være ugyldig. 

I denne saken var vår klient en nyutdannet lege, som var nylig ansatt ved sin arbeidsplass. I en periode på to måneder meldte en gruppe sykepleiere fem avvik til sin ledelse, mot vår klient. Avvikene gjaldt påståtte samarbeidsproblemer og angivelig mangelfull arbeidsutførelse som kunne ha negativt påvirket hensynet til sykehusets ansvar for pasientsikkerhet.

Men den nyutdannede legen fikk ingen melding om avvikene på forhånd. Hun fikk bare en e-post om oppsigelse. 

I denne saken kom retten frem til at oppsigelsen av arbeidstaker ikke oppfylte saklighetskravet i Arbeidsmiljølovens § 15-7, da vedkommende blant annet ikke ble innkalt til drøftelsesmøte. 

Det følger nemlig av § 15-1 at før en oppsigelse finner sted skal spørsmålet om oppsigelse, så langt det er mulig, drøftes med arbeidstaker og arbeidstakers tillitsvalgte, med mindre arbeidstaker selv ikke ønsker det.

I dette tilfellet hadde det pågått en prosess bak legens rygg, uten at hun fikk innsyn i noe av det som foregikk. Legen fikk ikke noen mulighet til å endre atferd eller å forbedre seg på de punktene avvikene gjaldt. Dermed ble oppsigelsen ansett som ugyldig. 

Dersom man er utsatt for usaklig oppsigelse har man krav på erstatning etter arbeidsmiljøloven § 15-12. 

Finn den rette arbeidsrettsadvokaten

Er du på leting etter dyktige advokater i Oslo som kan bistå i arbeidsrettssaker? 

Arbeidsrett er et bredt og komplisert tema, som kan dekke både varsler, usaklige oppsigelser, manglende lønn eller arbeidsmiljø. Derfor er det viktig å finne en advokat med god kompetanse og erfaring innen arbeidsrett. 
Vi i Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har lang erfaring med rådgivning, forhandlinger og søksmål i saker knyttet til arbeidsrettslige problemstillinger – også i Høyesterett. Vi bistår arbeidsgivere og arbeidstakere i både det private næringslivet, og det offentlige. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *