Firma saksøker Hamar Arbeiderblad for ærekrenkelser: – Anklager om alvorlige straffbare forhold

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Firma saksøker Hamar Arbeiderblad for ærekrenkelser: – Anklager om alvorlige straffbare forhold

Et lokalt firma har saksøkt Hamar Arbeiderblad for injurier i en artikkel publisert i 2022. 

Linneá Tereza Karlberg fra Advokatfirmaet Danielsen & CO AS representerer firmaet, og sier det er flere ærekrenkende beskyldninger i artikkelen. 

– Søksmålet mot avisa handler om hvorvidt avisa kan holdes ansvarlig for å ha viderebrakt ærekrenkende ytringer om straffbart underslag, forteller Karlberg til Journalisten.

 – Ikke dekning for publisering

I den aktuelle artikkelen blir en kilde intervjuet av Hamar Arbeiderblad, og vender kritikk mot firmaet. 

Privatpersonen hevder blant annet at en vare ble skadet mens firmaet oppbevarte den, og sier “dette må være svindel” i et sitat i saken.  

Advokat Linneá Tereza Karlberg mener dette er anklager om alvorlige straffbare forhold, og at avisen ikke hadde dekning for å publisere uttalelsene. Derfor har firmaet valgt å saksøke Hamar Arbeiderblad, og kilden, for ærekrenkelser. 

Det lokale firmaet som går til sak mot Hamar Arbeiderblad skal heller ikke ha blitt gitt en reell mulighet til å forsvare seg i artikkelen, da de sier de ikke ble presentert alle delene av anklagene før publisering. 

HA-redaktør Katrine Strøm hevder at firmaet skal ha fått mulighet til å forsvare seg på alle punkter fremstilt i artikkelen.

Injuriesak i tingretten: Krever millionerstatning

Partene skal møtes i Hamar tingrett i slutten av juni. 

Advokat Linnéa Tereza Karlberg og hennes klient møter i retten med følgende krav:

  • 1.083.000 kroner i erstatning for ærekrenkelser mot firmaet, pluss saksomkostninger. 
  • 800.000 kroner i oppreisning fra Hamar Arbeiderblad.
  • Redaktør for Hamar Arbeiderblad, Katrine Strøm, skal også idømmes å betale opp til 400.000 kroner i oppreisning.
  • Privatpersonen som stiller som kilde i saken skal betale opp til 300.000 kroner i oppreisning. 

– Søksmålet mot privatpersonen handler også om anklager fremsatt på sosiale medier. Samlet sett mener vi opplysninger om grove straffbare forhold er gitt mot bedre vitende, sier saksøkernes advokat, Linnéa Tereza Karlberg.

Ærekrenkelse av firmaer

Er du usikker på om din bedrift har blitt utsatt for ærekrenkelser?

Enkelt forklart er ærekrenkelser ytringer om en person, et firma, eller et selskap som er egnet til å skade deres omdømme og/eller æresfølelse. En ærekrenkelse kan bestå i ord, bilder eller handlinger, og kan bli publisert i både medier, og på nett. 

Dersom en uttaler at en person eller bedrift driver med svindel er det omdømmet som rammes. Dersom en sier det samme i offentligheten vil det være omdømmet til personen som tar skade.

Tidligere pleide ærekrenkelser å være straffesanksjonerte, men den nåværende straffeloven inneholder ikke egne bestemmelser om ærekrenkelser.

Skadeserstatningsloven inneholder imidlertid en egen bestemmelse som kan gi rett til erstatning for ærekrenkelser.

Et firma kan saksøke den som har fremmet de krenkende ytringene, og kreve erstatning og oppreisning for tap av omdømme, og eventuelle økonomiske tap som følge av de ærekrenkelsen. 

Det kan også være gunstig for firmaer å saksøke for ærekrenkelse, da det kan ha en avskrekkende effekt, og forhindre lignende tilfeller i fremtiden. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Firma saksøker Hamar Arbeiderblad for ærekrenkelser: – Anklager om alvorlige straffbare forhold

Viktig å handle raskt

Dersom det blir delt ærekrenkende innhold om din bedrift, er det viktig å oppsøke juridisk hjelp så fort som mulig. Både firmaer og næringsdrivende har rett til å få beskyttet den tilliten som trengs i næringsvirksomhet. Hvis ikke, kan ærekrenkende innhold ha store innvirkninger på driften av virksomheten din.

Tap av omdømme og ærekrenkelser kan ødelegge for et selskap på flere måter:

  • Produkter eller tjenester som selskapet selger gir lavere omsetning.
  • Det blir vanskeligere å skaffe nødvendig investering eller kapital for videre drift.
  • Aksjekursen i børsnoterte selskaper kan bli påvirket negativt.
  • Tap av tilliten til både kunder og investorer.

Driver du næringsvirksomhet, selger produkter og er avhengig av tillit og godt rykte, kan du også reagere mot konkurrenter eller andre som sverter deg og din virksomhet urettmessig – og i visse tilfeller kreve erstatning og oppreisning. Du kan saksøke både et selskap eller enkeltpersoner for ærekrenkelser og tap av omdømme.

Dersom du har blitt utsatt for ytringer som kan påvirke ditt firmas omdømme negativt, er det viktig å være proaktiv for å forhindre at feilaktig informasjon sprer seg.

Trenger jeg en ærekrenkelsesadvokat?

Når man skal vurdere om det foreligger en rettsstridig æreskrenkelse er en sentral vurdering hvorvidt det er en usann ærekrenkelse – eller om innholdet i ytringen er sannferdig. 

Dersom det hevdes at ytringen er sannferdig er det den som har fremmet ytringen som må bevise at beskyldningen er sann.

Disse vurderingene kan være kompliserte, og det er viktig å ha god kjennskap til regelverket og dine rettigheter dersom omdømmet ditt har blitt skadet. Derfor er det fordelaktig ta kontakt med en erfaren ærekrenkelsesadvokat, for å få mer informasjon om mulighetene dine. 

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Firma saksøker Hamar Arbeiderblad for ærekrenkelser: – Anklager om alvorlige straffbare forhold

Hvor mye erstatning har jeg krav på?

En ærekrenkelseadvokat kan også hjelpe deg med å beregne hvor mye du har rett på i erstatning for ærekrenkelse. 

Erstatning for økonomiske tap i en ærekrenkelsessak beregnes som oftest ut basert på tapte inntekter i løpet av en periode – altså forskjellen mellom den inntekten man ville ha hatt dersom ærekrenkelsen ikke hadde funnet sted, sammenlignet med inntekten man faktisk har fått etter at ærekrenkelsen har fått innvirkninger. 

Tallfesting av ekstrautgifter skjer oftest på grunnlag av regninger, kvitteringer m.v. for utgifter av en art og/eller i et omfang som man ellers ikke ville ha hatt hvis æreskrenkelsen ikke hadde skjedd.

I tillegg til erstatning for ærekrenkelse, kan man også kreve oppreisning – som er erstatning for ikke-økonomiske tap for den krenkende ytringen. 

Denne oppreisningen gis skjønnsmessig, alt etter hvor alvorlig den falske anklagen var, og hvor mye som skal til for at ærekrenkeren vil avholde seg fra å fremsette flere falske anklager. Det er også her et søksmål virker preventivt, og beskytter din bedrift for lignende ærekrenkelser i fremtiden.

Beskytt ditt firma

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har gitt råd om ærekrenkelser og injuriesaker i en årrekke. Våre dedikerte ærekrenkelseadvokater har opparbeidet seg omfattende kompetanse og erfaring om ærekrenkelser og injurier, både i nasjonale og internasjonale domstoler. 

Vi har prosedert en rekke saker mot mediene, på vegne av privatpersoner og selskaper. Men vi har også erfaring med å bistå klienter som har blitt anklaget for å fremsette ærekrenkelser. 

Advokatfirmaet Danielsen & CO AS har prosedert omtrent halvparten av alle ærekrenkelsessaker i Norge. Denne erfaringen vil vi nå ta i bruk for å hjelpe deg med å beskytte ditt firmas omdømme. Ta kontakt med oss i dag for en uforpliktende samtale.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *