Ny bankID-dom vil få betydning for mange fremtidige saker om ID-tyveri

ID-tyveri Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

ID-tyveri Advokat Danielsen. Per Danielsen. Advokat i Oslo.

Har bankene ansvar ved ID-tyveri? 

Etter at rettstilstanden lenge har vært usikker for brukere av BankID kom Høyesterett i høst med en viktig avklaring: Bankene må ta mye større ansvar i saker om ID-tyveri enn de hittil har gjort. Dette er første gang en sak om bankkunders erstatningsplikt ved ID-tyveri behandles i Høyesterett, og dommen vil få betydning for mange fremtidige saker om ID-tyveri. Dommen, med de avklaringene som følger av den, vil sammen med ny finansavtalelov styrke forbrukervernet betraktelig.

Kan banken kreve erstatning av svindelofferet? 

Bakgrunnen for saken var at et ektepar hadde misbrukt en annen persons BankID til å ta opp forbrukslån, og dermed ble de anklaget for ID-tyveri. Lånet ble utbetalt til en konto de disponerte over i hans navn. Kodebrikken hadde de fått tak i på arbeidsplassen hans, der den var lagt i en veske i en ulåst skuff. Det kom ikke frem hvordan de hadde fått tak i hans personlige kode, men retten trakk fram at en keylogger kan ha vært brukt – programvare som kan spore tastetrykkene dine og dermed røpe passord og annen sensitiv informasjon.

Spørsmålet for Høyesterett i denne omgang var om banken som utstedte lånet kunne kreve erstatning av offeret utsatt for ID-tyveri, innehaveren av den aktuelle BankID-en.

Offer for ID-tyveri. Advokat Danielsen. ID-tyveri Advokat i Oslo.
Det konstateres i dommen at oppbevaring av kodebrikken i hjemmet i de fleste tilfeller ikke vil anses som klanderverdig opptreden

Offerets erstatningsansvar ved ID-tyveri er ikke regulert i lovgivning

Innehaverens eventuelle erstatningsansvar ved ID-tyveri er ikke regulert i lovgivning, i motsetning til svindel som går ut på uttak fra bankkonto eller bruk av betalingskort. I disse tilfellene er ansvaret i utgangspunktet plassert hos banken, men ved uaktsomhet kan offeret utsatt for ID-tyveri måtte stå ansvarlig for en begrenset del av beløpet. Ved grov uaktsomhet eller forsett kan innehaveren måtte stå ansvarlig for hele beløpet.

Ettersom erstatningsansvaret ved ID-tyveri ikke er regulert i lovgivning må spørsmålet løses ved hjelp av alminnelig erstatningsrett. Det avgjørende spørsmålet i slike saker blir som oftest om offeret for ID-tyveri har opptrådt «uaktsomt» – eller klanderverdig.

Uaktsom håndtering av kodebrikke og personlig kode

Typiske situasjoner på uaktsom håndtering er at kodebrikken har vært mer eller mindre tilgjengelig for andre eller at den personlige koden har vært skrevet ned på en lapp. Tidligere drøftet ikke domstolene noe særlig hvor terskelen lå for at innehaveren skulle anses uaktsom.

Som regel har retten vært raske med å konstatere uaktsomhet der innehaverens håndtering av kodebrikken ikke har fulgt brukeravtalen, uten særlig konkrete vurderinger. Dette har stått i sterk kontrast til hvordan de erstatningsrettslige prinsippene anvendes på de fleste andre områder, hvor de konkrete omstendighetene blir vurdert nøye.

Har svindelofferet tatt «alle rimelige forholdsregler» for å unngå ID-tyveriet?

I den ferske dommen tar Høyesterett en ny retning og legger til grunn at utgangspunktet for vurderingen er om offeret har tatt «alle rimelige forholdsregler» for å unngå ID-tyveri, etter mønster fra lovregler om lignende forhold. Det konstateres blant annet at oppbevaring av kodebrikken i hjemmet i de aller fleste tilfeller ikke vil være uaktsomt. I dette tilfellet hadde offeret oppbevart kodebrikken på arbeidsplassen – slike tilfeller må ifølge retten vurderes mer konkret, men enhver mulighet for at andre kan få tak i brikken medfører ikke uaktsomhet. 

Uaktsom oppbevaring av brikken medførte ikke erstatningsansvar 

Retten kom frem til at offeret kunne bebreides for oppbevaringen av brikken, ettersom han hadde oppbevart den i en ulåst skuff på arbeidsplassen over lengre tid mens han var på ferie. Dette medførte likevel ikke uaktsomhet som ga grunnlag for erstatning i akkurat dette tilfellet. Her la retten vekt på at banken hadde valgt å inngå låneavtale om et betydelig beløp kun basert på identifikasjon og elektronisk signatur gjennom BankID. Ettersom det var fullt mulig for banken å treffe ytterligere kontrolltiltak ved inngåelse av låneavtale, mente retten at banken bevisst valgte en handlemåte som innebar en klar risiko. Risikoen for at uvedkommende skal ta opp relativt store lån i ditt navn fremstår ikke like klart for kundene som utsettes for ID-tyveri. 

Bevisbyrden veltet tilbake på bankene

I tillegg til spørsmålet om uaktsomhet hos offeret for ID-tyveri har Høyesterett kommet med en viktig avklaring på et annet punkt. Det har lenge vært en antydning til praksis i domstolene for at svindelofferet selv må bevise overfor banken at de har tatt alle rimelige forholdsregler for å unngå ID-tyveri, når banken krever erstatning av dem. Dette er ikke i tråd med alminnelige erstatningsrettslige prinsipper, og det bekrefter Høyesterett – her som ellers er det saksøker som må kunne bevise at vilkårene for erstatning er oppfylt.

ID-tyveri Advokat Danielsen. Advokat i Oslo.
Ta kontakt med en av våre ID-tyveri advokater. Vi stiller oss til rådighet dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en slik situasjon

ID-tyveri advokat 

Det er viktig å reagere raskt for å begrense et eventuelt tap, og for å forhindre at du selv blir ansvarlig for det økonomiske tapet. Advokat Danielsen spesialiserer seg på saker om ID-tyveri. Vi holder oss oppdaterte på utviklingen av lovverk og teknologi som vil være relevant for saker om ID-tyveri, slik at du får best mulig advokatbistand dersom du har blitt utsatt eller anklaget og trenger ID-tyveri advokat. Advokat Danielsen har bred erfaring innenfor dette området og vi stiller oss til rådighet dersom du eller noen du kjenner har blitt utsatt for en slik situasjon.

Ta kontakt med oss på mail, firma@advokat-danielsen.no eller på telefon, +47 23 35 44 00. 

Linker

Id-tyveri advokat
Råd om identitetstyveri
Informasjon om identitetstyveri
Anklaget for id tyveri
Offer for id-tyveri
Hvordan unngå id-tyveri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *