Politiet overskrider dagens straffeprosessuelle regler om ransakelse av personer mistenkt for narkotikabesittelse.

Politiet overskrider dagens straffeprosessuelle regler ved ransakelse av personer mistenkt for narkotikabesittelse - ferdig. Advokat Danielsen. Per Danielsen.
Ransakelse etter mistanke om bruk av narkotika. 

En ungdom som nettopp hadde fylt 18 år ble kontrollert av politiet etter mistanke om bruk av narkotika. Politiet kroppsvisiterte gutten og fant et par gram marihuana gjemt på kroppen samt noen kontanter. Deretter ble det utført ransaking hjemme hos gutten, noe som resulterte i at det ble avdekket 150 gram marihuana. Dette var gjenstand for salg videre til andre ungdommer. 

Det ble i tillegg gjort gjennomgang av telefonen til gutten som avdekket Snapchat-kontoer som ble brukt som en kanal for salg av marihuana videre til andre ungdommer. 

Ulovlig ransakelse.

Spørsmålet er om politiet i hovedsak har lov til å ransake gutten etter kun mistanke om bruk av narkotika. 

Svaret på dette er, nei. 

Politiet har kanskje i flere år overtrådt dagens straffeprosessuelle regler ved ransaking etter mistanke om narkotikabesittelse. 

Det må for det første foreligge «skjellig grunn» til mistanke om narkotikabesittelse etter straffeprosessloven. Det er krav om sannsynlighetsovervekt på mer enn 50%. Det er ikke nok med generelle fordommer man kan ha mot noen i samfunnet eller områder som er kjent for sånn type aktivitet.

Politiet har altså ikke lov til å ransake etter ren mistanke om narkotikabesittelse. Det må foreligge gode grunner til at politiet hevder at ransaking må utføres, eller at personen blir tatt i handlingen eller på ferske spor.  

Mistenkt for narkotikabesittelse.  

Dersom du er mistenkt for narkotikabesittelse, er det oppstilt noen krav som må være oppfylt for at ransaking kan finne sted. Du må enten gi ditt skriftlige samtykke, ellers må samtykke innhentes fra retten. Det er oppstilt noen unntak hvor ransaking kan finne sted uten samtykke. Dersom politiet har sterk mistanke om et konkret straffbart forhold og politiet ikke har tid eller mulighet til å følge de vanlige prosedyrene for ransaking. 

Dersom vi ser på eksempelet nevnt ovenfor blir gutten ransaket etter mistanke om bruk av narkotika. Etter de kravene loven oppstiller hadde ikke politiet rett til å kontrollere gutten etter kun ren mistanke. Det er heller ikke innhentet et skriftlig samtykke fra gutten som ga politiet adgang til å utføre videre ransaking av mobiltelefon og bolig. Det forelå ingen «skjellig grunn» til å tro at gutten var i besittelse av større mengder narkotika, og burde dermed kun ha blitt straffet for det aktuelle funnet. Politiet har klart opptrådt i strid med loven i denne situasjonen. 

Loven oppstiller strenge krav for ransaking, fordi det nettopp er et inngripende maktmiddel. Ungdom eller andre skal ikke bli utsatt for sånn type maktmisbruk dersom det ikke er et godt nok grunnlag for det. 

En liten oversikt over dine rettigheter ved ransakelse: 
  • Politiet kan ikke utføre ransakelse ved ren mistanke om narkotikabesittelse. 
  • Det må foreligge «skjellig grunn» til mistanke- sannsynlighetsovervekt på mer enn 50%. 
  • Det må gis et skriftlig samtykke, ellers må skriftlig samtykke innhentes fra retten. 
Funn av små mengder narkotika- saken vil være oppklart i og med det aktuelle funn. 

Riksadvokaten uttaler seg i en høringsuttalelse på Stortinget at «dersom det blir gjort funn av små mengder narkotika på en person vil dette innebære et straffbart forhold i seg selv, og saken vil være oppklart i og med det aktuelle funn. I slike tilfeller vil det ikke være aktuelt med annen etterforskning av det forholdet noe annet enn vanlig avhør og analyse om funnet».

For at ransaking kan foretas må det vurderes konkret hvilken mistanke funnet gir grunnlag for. Dette er spesielt relevant i tilfeller vedkommende eventuelt er involvert i salgsvirksomhet. Dersom omstendighetene taler for at narkotikaen er til egen bruk, vil det ikke være grunnlag for videre ransaking av bolig eller gjennomgang av mobiltelefon. 

Momenter som kan gi grunnlag for ransaking er blant annet mengden narkotika, måten den er pakket på eller andre forhold som kan gi «skjellig grunn» til mistanke om at vedkommende er involvert i salgsvirksomhet.  

Avslutningsvis er det viktig å huske at dersom man blir tatt med små mengder narkotika har ikke politiet adgang til å gjennomføre ransakelse uten videre. Mistanken går på noe så lite alvorlig som besittelse av narkotika til eget bruk. Dette inngrepet kan ikke anses forholdsmessig. 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *