Strafferett | Høyesterett griper inn etter ankenektelse i råkjøringssak

Høyesterett griper inn etter ankenektelse i råkjøringssak

I høst kom en kjennelse fra Høyesteretts ankeutvalg som avdekket utfordringer knyttet til rettssikkerhet og som satte fokus på hvor nødvendig det er med korrekt gjennomført strafferettslig saksbehandling. Saken involverer en mann som er dømt for høy kjøring i hastighet i bil, men den ble virkelig aktuell da Agder lagmannsrett nektet anken over dommen fremmet til behandling. Her skal vi se på dommen, hvorfor den ble anket, og hvorfor anken ble nektet fremmet. 

Sentrale elementer i artikkelen:

  • Bakgrunn for saken
  • Ankenektelse
  • Når kan man nekte en anke fremmet?
  • Høyesteretts vurdering
  • Høyesteretts avgjørelse
  • Behovet for grundig og forsvarlig saksbehandling i strafferetten

Bakgrunnen for saken

En mann ble tidligere i år dømt til 36 dagers ubetinget fengsel og inndragning av førerkortet i 22 måneder for å ha kjørt i 170 km/t i en 90-sone i Skien. 

Bilen som hadde kjørt for fort hadde vært ute av syne for politiet i omtrent 5 kilometer etter laserkontrollen, og denne strekningen hadde flere små og store avkjøringer. Derfor mente en av meddommerne at det var tvil om hvem som hadde kjørt bilen politiet målte høy fart på. Denne meddommeren stemte derfor for frifinnelse, men flertallet i retten vektla passasjerens forklaring og tiltaltes påståtte unnlatelse av en klar redegjørelse for lasermålingen.

Ankenektelse

Når det er uenighet i blant dommerne i saken, skulle man tro at det er rom for å anke. Den dømte mannen anket derfor dommen til Agder lagmannsrett, som overraskende avviste den og nektet ytterligere behandling. I den påfølgende anken over denne nektelsen ble det anført at lovens vilkår for å nekte anken fremmet ikke var oppfylt. I en ankenektelse kan en domstol forkaste en anke etter skriftlig behandling når domstolen mener det er klart at anken ikke vil føre frem.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Strafferett | Høyesterett griper inn etter ankenektelse i råkjøringssak

Når kan man nekte en anke fremmet?

Beslutningen om å nekte en anke fremmet kan være basert på forskjellige juridiske grunner, men det er en klar forutsetning om at dersom en anke ikke skal føres frem, må lagmannsretten finne det “klart at anken ikke vil føre frem”.

Her er det verdt å merke seg ordlyden “klart”. For at man skal kunne nekte behandling av en anke må det altså være en veldig høy grad av sikkerhet på at avgjørelsen ikke vil endres etter en ny rettsprosess. 

Kan det såes tvil rundt en avgjørelse, skal ikke den nektes. Formålet med ankenektelse er å stoppe håpløse anker før det påløper ytterligere kostnader.

Høyesterett: Nektelse uten forsvarlig behandling

I denne saken reagerte Høyesteretts ankeutvalg på avgjørelsen og mente at lagmannsrettens vurdering om at denne saken “klart ikke kan føre til annet bevisresultat” var feil.

Bevissituasjonen, som inneholdt en del usikkerheter knyttet til avkjøringer, sjåfør og tiden ut av syne for politiet, var ikke redegjort godt nok for fra lagmannsretten.

Høyesterett enig med forsvarer

Høyesterett enig med forsvarer

Mannens forsvarer, Linnéa Tereza Karlberg, påpekte ankende parts tvil rundt bevisbildet og uenigheten hos dommerne som grunnlaget for ankebehandlingen. Videre hevdet hun at lagmannsretten undervurderte sakens strafferettslige kompleksitet, spesielt ved å avvise anken uten grundig behandling og uten å høre alle relevante parter.

Høyesteretts ankeutvalg uttrykte bekymring for lagmannsrettens tilsynelatende letthet i nektelsen av saken, spesielt med tanke på dissensen blant dommerne og usikkerheten i bevisbildet – og opphevet derfor ankenektelsen.

Avgjørelsen viser behovet for en grundig vurdering av strafferettslige avgjørelser, særlig når ankenektelsen begrunnes skriftlig og uten å høre alle relevante parter.

Behovet for grundig og forsvarlig saksbehandling i strafferetten

Vi har alle hørt at man er “uskyldig til det motsatte er bevist”, og i denne saken er ikke det motsatte bevist godt nok til å kunne dømme en mann uten rom for anke. Denne avgjørelsen, og omgjøringen av den, peker på behovet for rettferdige ankeforhandlinger – spesielt i saker der anker blir nektet uten tilstrekkelig grunn. 

Hvorfor skal man søke profesjonell rådgivning hos Advokatfirmaet Danielsen & Co sine strafferettsadvokater?

I en saker med ankenektelse og andre strafferettslige utfordringer, blir rollen til en erfaren strafferettsadvokat desto viktigere. Strafferettsadvokaten står som en forsvarer for rettssikkerheten til den tiltalte og spiller en nøkkelrolle i å sikre at rettferdighet blir ivaretatt gjennom hele rettssystemet.

Advokatfirmaet Danielsen & Co. har solid kompetanse og erfaring innen strafferett og oppdrag som forsvarer. Vi vil arbeide for at du får det du har krav på, og sikre deg en rettferdig behandling under rettssaken. Vi kan være din strafferettsadvokat uansett hvor i verden du er.

Vi har lang erfaring og har hatt mange saker med innenfor temaet strafferett.  For mer informasjon, besøk vår informasjonsside om våre tjenester som strafferettsadvokat.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk siden om oss.

Jus kan endre seg over tid, og dette må ikke anses som konkret rådgivning. For rådgivning, kontakt oss.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *