Strafferett – Samfunnsstraff for hasjplantasje

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Strafferett – Samfunnsstraff for hasjplantasje

Det er ikke uvanlig å høre om rettssaker som involverer narkotikaforbrytelser, men hva skjer når straffen går fra ubetinget fengsel til samfunnsstraff? Dette er en sak som nylig utspilte seg i Ringerike, Asker og Bærum tingrett, der to tiltalte egentlig skulle få ubetinget fengsel, men til slutt endte opp med samfunnsstraff ved hjelp av sine forsvarere. Vi skal se nærmere på detaljene for å forstå hva som skjedde i denne saken.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Strafferett – Samfunnsstraff for hasjplantasje

Bakgrunn for siktelse

Saken begynte med en alvorlig anklage om medvirkning til narkotikaovertredelse. De to tiltalte, representert ved advokat Linnéa Tereza Karlberg, sto overfor politiadvokaten i retten. Anklagen var knyttet til tilvirkning av narkotika, en forbrytelse som har en strafferamme på inntil to år i fengsel, i henhold til straffeloven § 231. Retten mente det var snakk om et forsøk, med sterk fullbyrdelsesforsett.

Vurdering av straffens Art

I denne saken handlet det om tilvirkning av cannabis, eller hasj, som er et sentralt moment i straffeutmålingen. Høyesterett har fastslått at i saker som involverer tilvirkning av cannabis, bør man ta utgangspunkt i dyrkingsanleggets produksjonskapasitet, ikke bare mengden stoff på beslagstidspunktet. Retten vurderte at cannabisplantene hadde et potensial til å produsere omtrent 33 gram røykbart materiale per plante.

I strafferetten vurderes også allmennpreventive hensyn. Til tross for noen formildende omstendigheter i saken, ble det konkludert med at det ikke var rom for en rent betinget dom. Det var et viktig poeng at et såpass stort parti narkotika kunne ha medført en viss spredningsfare.

Advokat i Oslo. Alle advokattjenester. Finansforbrytelser advokat, id tyveri advokat, ærekrenkelse advokat | Strafferett – Samfunnsstraff for hasjplantasje

Fra fengselsstraff til samfunnstjeneste

For å fastsette straffen, ble tidligere rettsavgjørelser brukt som referanse. Lagmannsretten hadde tidligere fastsatt en fengselsstraff på 90 til 120 dager for oppbevaring av 500 gram marihuana, som straffes mildere enn ved tilvirkning. Deretter ble en samlet produksjonskapasitet på rundt 240 gram røykbart materiale for 12 planter brukt som referanse. Basert på dette, la tingretten til grunn en ubetinget fengselsstraff på 75 til 90 dager.

Samfunnsstraff – Et Overraskende Utfall

Til tross for at de tiltalte tilsynelatende skulle idømmes ubetinget fengsel, ble det besluttet å gi de samfunnsstraff. Ifølge retten hadde de tiltalte spilt identiske roller i forsøket, og hadde samme faste forsett. Selv om en av de først ikke erkjente straffskyld, mens den andre tilsto for politiet umiddelbart, ble retten enig om at straffen burde være redusert på grunn av den lange saksbehandlingstiden.

Det ble påpekt at saksbehandlingstiden hadde vært uforholdsmessig lang. Saken hadde vært ferdig etterforsket i november 2021, men politiet hadde ikke fulgt opp før tiltalen ble utferdiget i mai 2023. Ifølge aktor hadde saken ligget passivt hos politiet i omtrent ett og et halvt år. Det ble vurdert at den lange behandlingstiden hadde medført betydelig belastning  for de tiltalte, i tillegg til alvorlig krenkelse av deres rettigheter.

Samfunnsstraff som etisk valg

Det ble besluttet å gi de tiltalte samfunnsstraff i stedet for ubetinget fengsel. Den lange behandlingstiden hadde utvilsomt medført betydelige belastninger for de tiltalte. Dette utgjorde alvorlige brudd på deres rett til en rettferdig og rimelig rettergang, i tråd med Grunnloven § 95 og Den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 6 nr. 1. Som en følge av dette ble straffen betydelig redusert.

Konklusjon

I denne saken var det viktig for oss som forsvarere å ivareta de tiltaltes rettigheter, sett i lys av den uforholdsmessig lange behandlingstiden. Vi var derfor svært godt fornøyde med at straffemetoden ble endret fra ubetinget fengsel til samfunnstjeneste.

For mer informasjon om strafferett og våre advokattjenester, besøk Advokatfirmaet Danielsen & Co.

Vil du vite mer om oss og vårt engasjerte team av advokater, besøk vår side.

Hvis du har spørsmål om denne saken eller trenger juridisk bistand, ikke nøl med å kontakte oss. Vi er her for å hjelpe deg med dine juridiske behov.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *